Attefallskomplementbyggnad

Vad är ett attefallshus och hur stor får den vara?

Ett attefallshus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus på max 30 kvadratmeter byggnadsarea.

Före 2020-08-01 fick komplementbyggnaden max vara 25 kvadratmeter.

För att din byggnad ska räknas som ett attefallshus måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter, men kan fördelas på flera byggnader.
 • Taknockhöjden får inte vara högre än 4 meter, från mark till taknock.
 • Måste placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
 • Får endast placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns om du har din grannes medgivande. Använd gärna denna blankett för att lämna in ett medgivande , 115.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Får inte placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns som gränsar mot allmän mark, till exempel gata, skogs- eller parkmark dit allmänheten ska ha tillträde eller cykel- och gångväg.
 • Att Attefallaren inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för tomten
 • Ska vara fristående.
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Ska vara en komplementbyggnad till bostadshuset, det kan till exmpel vara ett förråd, bastu eller växthus. Men kan exempelvis inte vara en kiosk eller annan verksamhet.
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg, ska attefallshuset placeras närmare krävs infrastrukturförvaltarens medgivande.
 • Får ej uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om din byggnad inte uppfyller dessa kriterier anses byggnaden vara en komplementbyggnad och kan då kräva bygglov. Läs mer under Garage, carport, förråd och liknande

Vilken ansökan krävs?

Att bygga ett attefallshus till ett en- eller tvåbostadshus är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnads­nämnden samt ett startbesked krävs innan du börjar bygga.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan:

 • Uppfyller byggnaden kriterierna för ett attefallshus?
 • Kräver attefallshuset bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser?
  Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Situationsplanen kan till exempel grundas på en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan. Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån omgivning och gata/trottoar?
 • Hur ska jag utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader? Läs mer om brandskydd i avsnitt 5 i Boverkets byggregler på Boverkets hemsida.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, TV eller liknande?
 • Hur nära tomtgräns kan du placera byggnaden? Tänk på att du måste kunna underhålla samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt.
 • Har fastigheten eller området har något kulturvärde? Läs mer på sidan om Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 5 800–9 500 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförandeavgift med tekniskt samråd – 9 400 kr

Genomförandeavgift utan tekniskt samråd – 5 875 kr

Gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades