Så gör du en situationsplan för värmepump

En situationsplan är en karta som anger placeringen av det som ska anmälas, till exempel värmepumps­anläggning, i förhållande till byggnader med mera.

Vilket kartunderlag kan jag använda?

Som grund kan du till exempel använda en tomtkarta, en nybyggnadskarta, en ritning över tomten eller en karta du fått från en ledningsägare (där ledningsdragningar på tomten anges). Det går också bra om du själv ritar en skalenlig skiss över din tomt (gärna i skala 1:400–1:1000). Ibland behöver delar av granntomterna vara med (om de har borrhål, vattentäkter, avloppsanläggningar med mera).

En enkel tomtkarta kan du få kostnadsfritt från Lantmäteri. Du kan också själv gå in och skriva ut din karta med hjälp av Min karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos statliga Lantmäteriet.

När Miljö- och hälsoskydd behandlar din anmälan, kan vi relatera situationsplanen till en digital ekonomisk karta som vi har tillgång till, där vi oftast kan se dragning av vatten, avlopp och el utanför tomtmark.

Vad ska anges på situationsplanen?

På situationsplanen ska följande vara med:

  • Placering av egna och närliggande energiborrhål, egna kollektorledningar och värmepump
  • Fastighetsgränser och norrpil
  • Byggnader på den fastighet som berörs av anläggningen
  • Vattentäkter (egen och andra närliggande). Om vattentäkt planeras ska tänkt placering anges.
  • Avloppsanläggningar (egen och andra närliggande). Om avlopp planeras ska tänkt placering anges.
  • Oljecisterner (märk gärna ut avstånd till borrhål i meter)
  • Rörledningar och kabelstråk som berörs av anläggningen (VA, telefon, el, bredband, kabel-TV, fjärrvärme, täckdikningar med mera). Om inget sådant berörs kan det anges på situationsplanen.
  • Vid energiborrning även: Ange dagvattenbrunn eller utsläppspunkt där utsläpp av borrkaxvatten ska ske.
  • Ange gärna skala.

Ledningar

Information om ledningar kan hämtas på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Syftet med att kontrollera sina ledningar är att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur. Det är gratis att ställa frågor om ledningsdragare och ledningsägare. Observera att Vakin behöver kontaktas separat för uppgifter om kommunala vatten- och avloppsledningar.

Ledningsanvisning eller ledningsutsättning kan också beställas direkt från ledningsägarna (till exempel Umeå Energi, Vakin och bredbandsföreningar). Korsas ledning som inte bara betjänar huset kan det vara nödvändigt att samråda med ledningsägaren för att få göra dragningen.

Sidan publicerades