Anmälan om efterbehandling av förorenad mark

Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område (§ 28-anmälan)

Saneringsåtgärder som kan innebära en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningar måste anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska inkomma till miljö- och hälsoskyddsnämnden minst sex veckor innan planerad saneringsstart.

Anmälan bör upprättas i rapportform och innehålla följande uppgifter:

Administrativa uppgifter

 • Fastighetsbeteckning och fastighetsägare (med kontaktuppgifter)
 • Verksamhetsutövare (nuvarande samt eventuell tidigare verksamhetsutövare
 • Kontaktuppgifter till åtgärdsansvarig (organisationsnummer, namn, telefon, epost och postadress, faktureringsuppgifter)
 • Saneringsentreprenör (med kontaktuppgifter)
 • Miljökontrollant (med kontaktuppgifter)

Om du som uppgiftslämnare anmäler för annan part redogör för om muntlig eller skriftlig fullmakt finns.

Lokalisering

 • Områdesbeskrivning (till exempel geologiska förutsättningar, närliggande recipienter, avstånd till bostäder, dagvattenbrunnar och vattentäkter i närheten)

Planerade åtgärder

 • Tidplan
 • Pågående och planerad markanvändning
 • Typ av förorening, halter, utbredning, mängder i jord och grundvatten
 • Saneringsmetod
 • Åtgärdsmål, övergripande och mätbara

Planerad miljökontroll

 • Provtagning av urgrävda massor
 • Provtagning av kvarlämnade massor (schaktbotten- och schaktväggskontroll)
 • Fältanalyser
 • Laboratorieanalyser
 • Övriga skyddsåtgärder för att förhindra spridning

Avfallshantering

 • Uppskattade mängder
 • Eventuell lagring på plats
 • Avfallstransportör
 • Avfallsmottagare

Hantering av länsvatten

 • Uppsamling
 • Kontroller
 • Eventuell rening
 • Utsläppspunkt, recipient
 • Utsläppskriterier

Bilägg följande:

Situationsplan

Anmälan skickas digitalt till Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun – miljoochhalsoskydd@umea.se

Så hanterar Miljö-och hälsoskydd dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos Miljö-och hälsoskyddsnämnden, i enlighet med den nya lagen.
Mer information: www.umea.se/gdpr

Sidan publicerades