Företag och miljöfarlig verksamhet

Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

Ett systematiskt egenkontrollarbete med kontinuerlig miljöriskbedömning är ett bra verktyg för att säkerställa att man som företagare uppfyller gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Egenkontroll

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig (enligt 9 eller 11-14 kapitlen i Miljöbalken) omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Då gäller detta:

Ansvarsfördelning

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och de föreskrifter, domar och beslut som meddelats med stöd av balken.

Rutiner för kontroll

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick. Det ska dokumenteras.

Riskbedömning

Verksamhetens risker ur hälso- och miljösynpunkt ska fortlöpande och systematiskt undersökas och dokumenteras.

Underrättelse om driftstörningar

Inträffar en driftsstörning eller liknande som kan leda till olägenheter för hälsa eller miljö ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om det.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen ska innehålla uppgifter om 

  • produktens eller organismens namn
  • omfattning och användning av produkten/organismen
  • information om hälso- och miljöskadlighet samt
  • klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Vi lovar att

senast den 15 maj varje år ge besked om miljörapporten från tillståndspliktiga verksamheter behöver kompletteras.

E-tjänster

Vi vill gärna att handlingar skickas in digitalt. Digitala blanketter finns i Umeå kommuns e-tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades