Köldmedier

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet (cfc och hcfc) och påverkar klimatet negativt (cfc, hcfc och hfc). För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation/konvertering av kyl- och värmepumpaggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

Bestämmelser om hantering av köldmedier och kyl-, frys- och värmepumpanläggningar finns bland annat i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter hfc eller mer, krävs information (anmälan) till tillsynsmyndigheten. Informationen ska lämnas in i god tid före installation/konvertering. Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet. I samband med installation/uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter hfc eller mer ska installationskontroll genomföras.

Årlig kontroll och rapportering

Den som ansvarar för aggregat (operatören) som innehåller köldmedium (hfc) ska låta utföra en återkommande kontroll minst en gång per år. Aggregat med mindre än tre kg fyllnadsmängd har sedan tidigare ej omfattats av kontrollkraven. Observara dock att utrustning med mindre än tre kilo men mer än fem ton koldioxidekvivalenter (till exempel R404A) från och med den 1 januari 2017 har krav på periodisk läckagekontroll. Resultatet av läcksökning, serviceåtgärder och kontroll ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, om den sammanlagda köldmediemängden i anläggningen uppgår till minst 10 kg (vid rapportering för 2017 och framåt gäller 14 ton koldioxidekvivalenter). Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med.

Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari - 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. I årsrapporten ska operatören bland annat fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta. Tillsynsmyndigheten ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars. Årsrapporten skickas till miljoochhalsoskydd@umea.se eller till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå.

Läckagekontroll

Nya EU-bestämmelser gäller från och med 1 januari 2015:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Journalföring

För varje aggregat ska operatören föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier etc. Det ska framgå av journalen vem som genomfört åtgärderna. Journalen förvaras tillgänglig vid maskinen.

Utrustning

På varje aggregat ska det finnas märkning där det framgår vilken köldmediemängd och köldmedietyp som finns i maskinen. Drift- och skötselinstruktioner förvaras tillgängliga vid maskinen.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag och kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar lämnas sedan in till tillsyns­myndigheten. Viktiga uppgifter i skrotningsintyget är bland annat skrotnings­datum, beteckning på det skrotade aggregatet, namn på det företag som tömt aggregatet, köldmediemängd som tömts, namn på det företag som tagit hand om det uttjänta aggregatet. Skrotningsuppgifterna kan skickas in till miljoochhalsoskydd@umea.se

Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift. De sanktionsavgifter som kan drabba operatören till kyl- och värmepumpanläggningar är bland annat: 

Sanktionsavgifter för olika överträdelser

Inte genomföra återkommande läckagekontroll inom föreskrivet kontrollintervall: 5000 kr

Inte genomföra installationskontroll: 5000 kr

Låta bli att informera om installation eller konvertering av utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter f-gaser eller mer: 5000 kr

Inte i tid lämna in årlig rapportering: 1000 kr

Mer information

Lagar

Lagar som är tillämpliga vid användning av kyl- och värmepumpanläggningar är bland annat:

Miljöbalken (SFS 1998:808)länk till annan webbplats

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaserlänk till annan webbplats

Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifterlänk till annan webbplats

Länkar

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
INCERTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Notisumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (lagtexter)

Sidan publicerades