Umeå Airport

Perfluorerande ämnen (PFAS) har använts i släckskum vid Umeå Airport. Användning har skett vid den nuvarande brandövningsplatsen, men även vid andra platser.

Tidsperioden då släckskum innehållande PFAS har använts uppges huvudsakligen vara 1991 till 2008. PFOS eller andra fluorbaserade ämnen kan dock ha förekommit även tidigare som tillsats i detergentskum eller i samband med övningar där utrustning tidvis hyrdes in från försvaret.

Kartläggning av utsläpp

Vid miljötekniska mark- och grundvattenutredningar har förekomst av PFAS konstaterats vid Umeå Airport. Föroreningar förekommer i jord, grundvatten och dagvatten på flygplatsområdet. Spridning har upptäckts mot Umeälven, dels via utlopp från dagvattensystemet, dels via utläckage mot diken som når Degernäsbäcken. Den mynnar i Storrinneln som i sin tur rinner ut i Västerfjärden.

Mycket höga halter i vissa delområden

Uppmätta halter av PFAS-föreningar i mark och grundvatten är över föreslagna riktvärden och i vissa fall mycket över dessa. Inom flygplatsområdet förekommer delområden som klassas som akuta risker för markmiljö, vilket innebär mycket stor negativ påverkan på mikroorganismer. Däremot bedöms hälsoriskerna med avseende på PFAS i jord inom flygplatsområdet som små, då inga människor vistas varaktigt inom flygplatsområdet och inga dricksvattenbrunnar finns i närområdet.

Flygfoto över Umeå Airport.

Översiktskarta över Umeå Airport med alla identifierade källområden (1-11) av vilka område 1 visar nuvarande brandövningsplats (BÖP) och område 3 gamla BÖP. Kommunens gamla BÖP (område 4) och nuvarande BÖP anges med blå trianglar. I kartan visas även dagvattensystem (mörkblå linjer) samt diken och ytvattendrag (ljusblå linjer). Källa: Sweco

Inga påvisade halter i fisk

Ytvatten är också påverkat, men inga halter av PFAS i fisk eller bottenfauna från Umeälven (fyra stycken abborrar samt bottenfauna) har kunnat påvisas. Samtliga resultat visar halter under detektionsgränser för samtliga PFAS-ämnen inklusive PFOS.

Inga påvisade halter i grödor

PFAS har även undersökts i grödor (vass och korn) i närheten av Degernäsbäcken. Alla analyserna visar resultat under detektionsgränser för samtliga analyserade PFAS-ämnen, inklusive PFOS.

Dricksvattenbrunnar och vattenuttag

Enligt utförd brunnsinventering förekommer inga dricksvattenbrunnar i anslutning till flygplatsområdet. Samtliga bebyggda fastigheter inom provtagningsområdet är anslutna till kommunalt vatten. Ingen stödbevattning används vid Sveaskogs fröplantager som ligger väster och söder om flygplatsområdet.

Åtgärdsplan för flygplatsen

För att ta reda på vilka åtgärder som lämpar sig bäst för att avhjälpa föroreningen och begränsa utsläppen av PFAS ska en åtgärdsutredning tas fram. Den kommer även att innehålla en uppskattning av kostnaderna och en riskvärdering. Här kommer utsläppen från yt- och dagvatten att prioriteras.

Övergripande åtgärdsmål

I den utredning som Swedavia tagit fram föreslås följande övergripande åtgärdsmål avseende PFAS-förorening vid Umeå Airport:

  • Markanvändningen ska i framtiden kunna vara oförändrad jämfört med dagens markanvändning utan signifikanta risker för människor (vuxna och barn) och djur som tillfälligt vistas inom området eller för närboende.
  • Nuvarande och framtida spridning av PFAS från området ska inte ge ett signifikant tillskott av föroreningar till Umeälven och Degernäsbäcken som utgör recipienter.
Sidan publicerades