Ändra fastigheter

Nya fastigheter, slå samman fastigheter eller ändra utformning på befintliga fastigheter kan bara genomföras i lantmäteri­förrättning. Genom fastighetsbildningsbeslut i lantmäteriförrättningen prövas de inkomna yrkanden (ansökan) mot gällande lagstiftning för att skapa fungerande fastigheter för framtiden. I de flesta fall skapas nya gränser, dock inte alltid. Ofta skapas också rättigheter i samband med fastighetsbildning för att till exempel ny bostadsfastighet ska få rätt till väg eller att flera fastigheter få rätt till en gemensam vattenbrunn. Se separat sida för information kring rättigheter och samfälligheter.

Avstyckning

Vid avstyckning bildas en ny fastighet med egen och unik fastighetsförteckning. Detta sker genom att ett område avskiljs från en redan befintlig fastighet. Utformning och areastorlek av den nya tomten anpassas till avsett ändamål, detaljplan med mera. För att kunna göra en avstyckning av ett område för bostadsändamål där detalj­plan saknas behöver man beviljas ett förhandsbesked om bygglov. Vid avstyckning tillförses även att nödvändiga rättigheter upprättas för fastigheterna.

Många fastigheter är intecknade och står därför som säkerhet för långivare (exempelvis banker). Vanligen vill de som ansöker om avstyckning att nya fastigheter inte ska svara för de lån som är tagna med fastigheten man avstyckar från. Avstyckning kan då ofta ske med inteckningsfrihet.

Avstyckning

Klyvning

Vid klyvning bildas två eller flera fastigheter av en samägd fastighet. Därför kan klyvning endast ske om en fastighet ägs av flera ägare och om någon av delägarna vill bryta ut sin del. Utformning och areastorlek av de nya fastigheterna anpassas till avsett ändamål, detaljplaner med mera. Vid klyvning tillförses även att nödvändiga rättigheter upprättas för fastigheterna.

Klyvning

Sammanläggning

Vi sammanläggning bildas en ny fastighet med egen och unik fastighetsbeteckning av två eller flera fastigheter som slås samman. Åtgärden kräver att fastigheterna har samma ägarstruktur, det vill säga lagfarna ägare och andelar. Utformning och areastorlek av den nya fastigheten anpassas till avsett ändamål, detaljplaner med mera. Vid sammanläggning tillförses även att rättigheter upprättas för fastigheterna.

Sammanläggning

Fastighetsreglering

Vid fastighetsreglering ändras utbredningen av två eller fler fastigheter. Hel eller delar av en fastighet överförs till en annan fastighet. Med överföringen ändras de fastighetsgränser som fastigheterna delar.

Andra åtgärder som genomförs med fastighetsreglering är bildandet eller ombildandet av servitut, se servitut. Även bildande eller ombildande av samfälligheter genomförs med fastighetsreglering, se samfälligheter.

Fastighetsreglering

Precis som traditionella fastigheter som avgränsas på mark mellan gränsmarkeringar så kan fastighetsbildning även ske i tre dimensioner, det vill säga även i höjdled. Från en traditionell fastighet kan utrymmen ovan eller under jord avskiljas genom avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering och bilda egna 3D-fastigheter/3D-utrymmen. Avgränsningen av 3D-fastigheter kräver att fastighetsgränser lokaliseras i exempelvis mellan­väggar eller golv i byggnad eller i bestämda mått från tunnelväggar. Typexempel på 3D-fastighetsbildning är när kontorslokaler i ett flerbostadshus avskiljs för att renodla förvaltningsobjekten.

Inom 3D-fastighetsbildning ingår även ägarlägenheter vilket ger en fullständig äganderätt till lägenheter vilket skiljer sig från förvaltningsformen bostadsrätt där bostadsrättsföreningen äger lägenheterna. Ett viktigt krav vid bildande av ägarlägenheter är att utrymmena inte använts som bostäder de senaste åtta åren.

Tredimensionell fastighetsbildning får endast ske om det är lämpligare än traditionell fastighetsbildning. Ofta krävs anpassad detaljplan och större byggnader/anläggningar vilket leder till att tredimensionell fastighets­bildning oftast sker inom Umeå tätort.

 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten

  090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Begränsad bemanning vecka 28-32
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Postadress

  Lantmäterimyndigheten
  Umeå kommun
  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Sidan publicerades