Lantmäteriprocessen

För att förändra fastighetsindelningen eller upprättande av officialrättigheter krävs lantmäteriförrättning. Inom Umeå kommuns gränser ansvarar vi på Umeå kommunala lantmäterimyndigheten för lantmäteriförrättningar. För krans­kommunerna till Umeå ansvarar det statliga Lantmäteriet.

Det är lantmätare som är ansvariga och handlägger lantmäteriförrättningar. Efter inkommen ansökan är det lantmätaren som utreder förutsättningarna för den sökta åtgärden och om möjligt beslutar enligt den sökandes önskemål. Lant­mätaren ansvarar för att nybildade eller ombildade fastigheter eller rättigheter blir varaktigt lämpade för de ändamål som de avses för. Vidare måste lantmätaren alltid följa lagstiftningen för att kunna fatta beslut, främst fastighets­bildnings­lagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.

Handläggningstider

Lantmäterimyndigheten har en relativt hög arbetsbelastning. Räkna med en viss väntetid innan vi kan påbörja just din förrättning. Åtgärder vilka är ämnade för bostadsändamål och då i huvudsak nybyggnation är prioriterande ärenden. För enklare avstyckningar ämnade nybyggnation av bostäder har vi målet att kunna ta beslut inom 10 veckor från inkommen komplett ansökan.

Kostnad för lantmäteriförrättning

Förrättningskostnaden, det vill säga den totala kostnaden för hela lantmäteriförrättningen, baseras på timtaxor som beslutats av statliga lantmäterimyndigheten. Hur mycket tid som behövs varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Gällande timstaxor är

 • biträdande handläggare: 1 200 kronor per timme
 • kart- och mätningsingenjör: 1 500 kronor per timme
 • förrättningslantmätare: 1 700 kronor per timme

Om du som sökande önskar det, kan lantmäterimyndigheten ofta erbjuda ett fast pris för ditt ärende.

Prisexemplen nedan är uppskattningar av vad en enkel förrättning av sitt slag kostar.
Dessa förutsätter bland annat en enkel utredning, att alla fastighetsägare är överens och att endast enstaka servitut eller gemensamhetsanläggning berörs. Fältarbete utan tekniska svårigheter inkluderas i priset.

 • Avstyckning av en fastighet för bostadsändamål kostar från cirka 42 000 kronor.
 • Fastighetsreglering (marköverföring) mellan två fastigheter av mindre markområde kostar från cirka 40 000 kronor.

Ibland kan det finnas hinder mot att genomföra en sökt förrättning och då måste förrättningen ställas in alternativt återkallas av de som ansökt. Kostnaden för nedlagt arbete debiteras dock alltid.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning via e-tjänst eller komplettera påbörjade lantmäteriförrättningar

Ansökan

Fastighetsägare eller sakägare skickar ansökan till Lantmäterimyndigheten via e-tjänsten eller utskriven blankett.
När ansökan kommit in till lantmäterimyndigheten skapas ett lantmäteriärende som tilldelas ett ärendenummer. Lantmäterimyndigheten bekräftar alltid inom några dagar via post/telefon/e-post till de som ansökt. Eventuellt underrättas övriga delägare av fastigheten som ansökan avser. Vid bekäftelsen kan det ibland skickas information till sökanden om saker som måste kompletteras i och med ansökan. Kompletteringar kan vara underskrifter, kartskiss eller köpeavtal, sådant som krävs för att det ska vara möjligt att handlägga lantmäteriförrättningen.

Utredning

När ansökan är komplett påbörjas utredningar för att se om det finns tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiskta förutsättningar för att genomföra ansökta åtgärderna.
Detta kan vara till exempel:

 • Om åtgärderna strider mot andra lagstiftade beslut så som strandskydd eller detaljplaner.
 • Om fastigheterna är mycket gamla kan det finnas samfälligheter som berörs eller att ägarförhållandena är annorlunda än vad sökanden trott.
 • Om andra redan befintliga rättigheter berörs av åtgärden eller om några nya behöver tillskapas. En ny fastighet kan behöva rätt till utfart genom att servitut bildas eller att den ska inträda i vägförening (gemensamhetsanläggning).
 • Om de nya önskade fastighetsgränserna går an mot äldre fastighetsgränser kan de befintliga behöva bestämmas i förrättningen.
 • Panträttshavares intressen bevakas i lantmäteriförrättningen. Detta kan betyda att en långivare som har sin säkerhet för belåningen behöver ge sitt godkännande till en viss åtgärd. Skulle exempelvis en fastighet minska i storlek minskar också värdet på fastigheten och därmed även lånegivarens säkerhet.

Samråd

I de fall det är nödvändigt kontaktar lantmätaren andra myndigheter för att bedöma om de önskade åtgärderna är genomförbara. Samråd kan ske med exempelvis byggnadsnämnden inom Umeå kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket eller andra kommunala verksamheter.

Sammanträde

Om åtgärden berör många fastighetsägare, det föreligger motstridiga intressen eller om det finns frågor som behöver redas ut kallar lantmätaren till sammanträde. Detta kan vara på plats vid fältarbetet eller i någon möteslokal.

Fältarbete

Mätning sker på plats vid ett tillfälle som lantmätaren och sökanden har kommit överens om. Det är oftast lantmätaren tillsammans med en mätingenjör som kommer på fältarbetet. All utrustning som krävs för att sätta ut de nya fastighetsgränser har mätingenjören med i mätbilen. Utöver nya fastighetsgränser kan byggnader, vägar, staket, infiltrationsbäddar, teknikskåp med mera mätas in för att underlätta vid kartarbetet.

Beslut

När alla förutsättningar har utretts upprättar lantmätaren beslutshandlingar och tar beslut i lantmäteri­förrättningen. Beslutshandlingarna består oftast av karta, beskrivning och protokoll där det klart och tydligt framgår vad som genomförts. Beslutet innehåller förutom förändringen som sker av fastighetsindelningen också, till exempel vilka rättigheter som upplåts på vilken mark, om ersättningar ska utgå eller när marken får tillträdas. Beslutshandlingarna skickas ut via post alternativt e-post till berörda fastighetsägare, sakägare, Byggnads­nämnden inom Umeå kommun och eventuellt Länsstyrelsen. Ibland kan det finnas hinder som gör att sökt förrättning inte är genomförbar och då tar lantmätaren beslut om att ställa in förrättningen.

Överklagandetid

När lantmätaren tagit beslut löper en fyra veckors överklagandetid för att berörda fastighetsägare, sakägare, Byggnadsnämnden inom Umeå kommun och eventuellt Länsstyrelsen ska få möjlighet att överklaga beslutet. Blir ett ärende överklagat så går ärendet över till Mark- och Miljödomstolen.

Registrering

När de fyra veckorna gått och inget överklagande inkommit till Lantmäterimyndigheten registreras förändringarna i fastighetsregistret och lantmäteriförrättningen vinner därmed laga kraft. Lantmätaren upprättar en akt över samtliga dokument som upprättats och kommit i lantmäteriförrättningen. Denna akt skickas ut via posten till den person som sökande angivit. Akten lagras även digitalt i fastighetsregistret.

Slutbetalning

Kostnader för lantmäteriförrättningen brukar benämnas förrättningskostnader och utgörs i regel efter timtaxa och nedlagd tid. Fakturan ställs till den person som angivits i ansökan. Upparbetade förrättningskostnader debiteras alltid även om ärendet har blivit inställt eller att sökande har åtekallat sin ansökan.

 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten

  090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Begränsad bemanning vecka 28-32
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Postadress

  Lantmäterimyndigheten
  Umeå kommun
  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Sidan publicerades