Lämna klagomål

Här får du veta hur du gör för att lämna klagomål till miljö- och hälsoskydd på en störning som innebär någon form av hälsorisk. En störning enligt miljöbalken kan till exempel vara bristande ventilation, fukt- och mögel, buller eller lukt. Lite längre ner på sidan kan du också läsa om vart du vänder dig med klagomål som du inte kan anmäla till miljö- och hälsoskydd.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en klagomålsanmälan till Miljö- och hälsoskydd.

  • Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren eller bostadsrättföreningen som har det yttersta ansvaret.
  • Gäller störningen trafikbuller så kontakta i första hand väghållaren. Det är Gator och parker som är ansvariga för kommunala vägar och Trafikverket för statliga vägar (till exempel E4 och E12).
  • Kommer störningen från en verksamhetsutövare ska du i första hand ta kontakt med den.

Om störningen inte åtgärdas

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med ansvariga kan du lämna ditt klagomål till miljö- och hälsoskydd så kanske vi kan hjälpa dig.

För att Miljö- och hälsoskydd ska handlägga din anmälan krävs att

  • Miljö- och hälsoskydd bedömer att störningen är en hälsorisk – enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig"
  • störningen är pågående – Miljö- och hälsoskydd handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Lämna ditt klagomål på webben

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk för att handläggningstiden förlängs.

Miljö- och hälsoskydd skickar oftast med klagomålsanmälan till den som orsakat störningen. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av. De handlingar som inkommer till Miljö- och hälsoskydd blir allmänna.

Det kostar inget att lämna in ett klagomål.

Anonyma klagomål

När du lämnar in ett klagomål på din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom Miljö- och hälsoskydd måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Andra klagomål kan lämnas anonymt men det kan då vara svårt att handlägga klagomålet och du kan inte överklaga beslut i ärendet

Hur Miljö- och hälsoskydd handlägger klagomål

Miljö- och hälsoskydd skickar ett brev till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren och informerar om att det har kommit klagomål. Den som orsakar störningen får möjlighet att lämna synpunkter på klagomålet och beskriva vilka eventuella åtgärder som de har gjort eller planerar att göra.

Därefter bedömer Miljö- och hälsoskydd om störningen innebär en olägenhet för hälsan enligt miljöbalkens definition. För att kunna göra en bedömning behöver vi i vissa fall göra ett besök på plats.

Ibland kan den som klagar uppleva en störning, även om Miljö-och hälsoskydd inte bedömer att störningen är tillräckligt omfattande för att utgöra en olägenhet för hälsan i lagens mening. Då skriver vi ett beslut om att avsluta klagomålsärendet utan åtgärd.

Om vi bedömer att störningen är så pass omfattande att den utgör en olägenhet för hälsan kan vi ställa krav på den som orsakar störningen att vidta åtgärder. Åtgärdskraven måste vara rimliga i förhållande till störningen. Klagomålsärenden kan ta olika lång tid att handlägga beroende hur omfattande problemet är.

Om Miljö- och hälsoskydd behöver utreda ärendet kommer vi ta en avgift av verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som orsakar störningen. Avgiften är 1 160 kronor per timme. Om vi bedömer att det inte förekommer någon risk för olägenhet avslutar vi ärendet.

Följande problem handläggs inte av Miljö- och hälsoskydd:

Ovårdad tomt

Kontakta kundtjänst Plan och bygg      
090-16 13 61

Arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverket
090-17 07 00

Bristande renhållning av gator, torg och parker

Kontakta Gator och parkers felanmälan via formulär
090-16 14 61

Skadedjur på allmän plats

Kontakta Jägarförbundet
090-14 43 00

Döda sälar

Kontakta Umeå marina forskningscentrum
090-786 79 74 eller

Naturhistoriska riksmuseet
08-519 540 00

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)

Kontakta fastighetsägaren

Krav på ekonomisk kompensation för störningar

Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

Skade- och olycksfallsrisker. Kontakta Risklinjen:
020-93 00 00

Klagomål som gäller exempelvis källare eller vind som inte är bostadsutrymme

Kontakta fastighetsägaren.

Vilda djur, till exempel huggorm på tomten eller grävling under huset

Grävling under huset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Naturvårdsverket)

Orm på tomten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Naturvårdsverket)

Tama djur som far illa

Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 40 00
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Akuta ärenden

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14.

Vårt löfte

Vi lovar att du som skickar in klagomål får en påbörjad handläggning av ditt ärende samt en återkoppling inom tio arbetsdagar.

Kontaktpersoner

Amanda Jonsson
miljöinspektör

Angelica Frykholm
miljöinspektör

Barbro Waldenström
miljöinspektör

Kristina Hägglund
miljöinspektör

Sidan publicerades