Anmälningsplikt för verksamheter, avgifter

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamheten får påbörjas 6 veckor efter att anmälan har lämnats in eller efter ett beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola med mera.
  • Solarier

Samråd gärna med Miljö- och hälsoskydd i ett tidigt skede för att ta reda på om lokalen är lämplig.

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en handläggningsavgift vid anmälan av verksamheter som är anmälningspliktiga.

Notera att avgiften faktureras:

  • hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta - timavgift
  • bassängbad - timavgift
  • förskola, skola, fast avgift, 7 timmar.

Dessutom tas en avgift ut för efterföljande tillsyn av verksamheterna.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift på 3 000 kr (SFS 2012:259) ska betalas av den som påbörjat en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till Miljö- och hälsoskydd.

Kontaktpersoner

Angelica Frykholm (hygienlokaler)
miljöinspektör

Kristina Hägglund (förskolor och skolor)
miljöinspektör

Sidan publicerades