Legionella

Legionellabakterier kan finnas i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället. För fastighets­ägare är det därför viktigt att känna till hur man förhindrar att legionellabakterier växer i vattenledningarna.

Om delar av en byggnad står tom eller är stängd en längre tid, till exempel ett fritidshus som varit stängt under vintern, är det viktigt att tappställena spolas innan de börjar användas. Då är det viktigt att varmvattnet är tillräckligt varmt. Temperaturen bör vara minst 50 grader Celsius vid tappstället och minst 60grader Celsius i varmvattenberedaren. Dessutom bör kallvattnet vara kallare än 18 grader Celsius.

I förebyggande syfte kan du som fastighetsägare se över fastighetens vattensystem. Ta bort alla blindledningar och var särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar.

Ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen, både på varm- och kallvattnet. Montera gärna in termometrar i vattensystemet för enkel avläsning.

Om du bygger nytt bör du bygga systemet så enkelt och lättskött som möjligt. Se även till att det finns tydliga drifts­instruktioner. Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar för tapp­varmvatten.

Fakta om legionellabakterien

Bakterien

  • finns naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer
  • lever i vatten som är mellan 0–50 grader Celsius
  • dör efter några minuter i vatten som är över 60 grader Celsius
  • dör efter några sekunder i vatten som är över 70 grader Celsius.

Det är ökad risk för legionella i

  • låg vattenomsättning
  • syrerikt vatten
  • biofilm (kluster av bakterier som bildar skyddande yta)
  • lämplig temperatur för tillväxt.

Legionellabakterien orsakar

  • legionärssjuka – yttrar sig som en allvarlig lunginflammation
  • pontiacfeber (ovanlig) – yttrar sig i form av influensaliknande symptom.

Störst smittrisk är där det finns risk för bildning av vattenaerosoler (små luftburna vattendroppar) som andas ner i lungorna, till exempel duschar, vattenspridare eller bubbelpooler. Att dricka vattnet bedöms inte vara farligt.

Provtagning

Provtagning är oftast inte nödvändig. Om det är aktuellt med provtagning bör kontakt tas med ett av Swedac ackrediterat laboratorium som kan informera om provtagningsanvisningar. Provtagning görs vanligtvis på duschvattnet.

När behövs åtgärder?

I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får finnas i vattnet. EWGLI (European Working Group for Legionella Infections) har angivit aktionsnivåer enligt följande som kan vara en viss vägledning. Legionellahalten i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt och inte över 100 cfu (koloniformande enheter) per 100 milliliter vatten. Vid 100–1000 cfu/100 ml vatten bör ny provtagning utföras och därefter eventuellt en sanering. Vid mer än 1000 cfu/100 ml vatten bör åtgärder vidtas.

Vid bedömning av om åtgärder ska vidtas bör man ta hänsyn till vilka som kan vara utsatta för eventuell risk. Till riskgrupper hör till exempel rökare, äldre och människor med nedsatt immunförsvar. Om någon av dessa grupper finns i fastigheten kan det vara viktig med åtgärder även vid låga halter av legionellabakterier, det vill säga under 100 cfu/100 ml vatten.

Sanering

Om höga halter av legionellabakterier konstateras i ett vattensystem ska det åtgärdas. Det kan behövas en omfattande sanering. Det finns olika saneringsmetoder, till exempel hetvattenspolning och kemisk sanering. Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till cirka 70–80 grader Celsius och spolar igenom alla tappställen under cirka 10 minuter. Tiden är beroende på systemets storlek och uppbyggnad. För att det ska fungera är det viktigt att man får fram hett vatten i hela systemet och ut i alla tappställen. Sanering av vattensystem för att få bort legionellabakterier kan ibland vara svårt, och för andra saneringsmetoder än hetvatten ska man ta hjälp av sakkunnig.

Mer information

Legionella, skötsel och åtgärder av vattensystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Folkhälsomyndigheten)

stoppalegionella.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – råd och frågor om installation och drift av anlägningar för att undvika tillväxt av legionella

Sidan publicerades