Bostäder

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar med tillsyn över såväl bostäder som lokaler för allmänheten. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller med mera kan leda till dålig inomhusmiljö.

Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, till exempel luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvarar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Problem?

Målsättningen för miljö- och hälsoskyddsnämnden är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Om du som hyresgäst har problem med inomhusmiljön ska du i första hand kontakta din hyresvärd/fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd som gör en bedömning om situationen innebär en olägenhet för människors hälsa. I så fall kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda problemen.

Egenkontroller

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas ett ansvar att löpande planera och kontrollera verksamheten för att bedöma risker för människors hälsa och miljön. 

Sidan publicerades