Vision gröna Umeå

I kommunens gröna vision finns riktlinjer för hur parker och grönområden i staden ska utvecklas för att tillgodose dess värden för ekologin, rekreationen och kulturen.

Riktlinjerna

 • Alla parker i centrala stadsdelarna bevaras och utvecklas.
 • Bebyggelse och parkutveckling samplaneras.
 • Behåll och utveckla en grönskande stad med planterade gaturum, varierade attraktiva parker och sammanhängande gröna stadspromenader.
 • Förädla älvstråket.

Förhållningssätt för parker och grönområden

 • Utveckla älvstråket genom att tillgängliggöra och tillföra fler aktiviteter.
  Utveckla en mångfald av upplevelser genom att bygga stensatta kajer och glaciser, välskötta strandparker och besöksvärda naturparker.
  Utveckla fler stråk som leder till älven.
 • Bevara och utveckla stadens trädbestånd. Upprätta en långsiktig trädplan med vårdprogram och investeringsbehov.
 • Skapa fler små gröna platser i älvstråket, framför allt på innergårdar.
 • Möjligheter till lek och aktivitet utvecklas i befintliga parker. Skapa större lek- och mötesplatser men också bostadsnära lek.
 • Värna den goda tillgången på naturmiljö. Områden med olika karaktär bidrar på olika sätt till mångfalden i det gröna Umeå.
 • Återta parkmark i centrum och återupprätta gröna samband, till exempel i stråket mellan Döbelns park, Kyrkparken och Vänortsparken.
 • Skapa välkomnande parker. Välstädade, välskötta och tillgängliga parker med inbjudande sittplatser och variationsrika planteringar lockar många olika besökare.
 • Utveckla och upprätthåll finparker. Blommor och prydnadsplanteringar av olika slag är en del av staden. Sträva efter ett mer innehåll och större variation i centrala stadens parker. För parker med kulturhistoriska värden ska särskild hänsyn tas till dessa värden.
 • Värna om befintliga kulturmiljöer, till exempel kyrkogårdar och privatägda parker.
 • Eftersträva ökad andel grön yta i staden. Med grönytefaktor eller andra styrsystem kan gröna värden successivt tillskapas.
 • Skapa fler tåliga stadsrum.
 • Berika stadsmiljön med upplevelser. Utöka utbudet av tillgängliga aktiviteter.
 • Parker och grönområden ska upplevas trygga och vara tillgängliga för alla.
 • Bevara och utveckla grönstråket längs Tvärån. Värna om den stadsnära natur som finns i detta område.
 • Upprätta system för att säkra de gröna kvaliteterna. Stadsmiljön med grönytefaktor och/eller kompensationsåtgärder.
 • Värna om och utveckla Umeås karaktär som björkarnas stad, med björkplanterade gator och esplanader i de centrala stadsdelarna.
Sidan publicerades