Foto: Sara Winsnes / Scandinav

Naturvård

Närhet till naturen bidrar till god folkhälsa och skapar också en attraktiv boendemiljö. I Umeå finns gott om möjligheter till rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser i din närhet.

Vad innebär naturvård?

Naturvård handlar om att utveckla stadens grönområden för att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det handlar också om att bevara den biologiska mångfalden. Naturvårdsarbetet sker enligt en över­gripande strategi och det ingår i kommunens övergripande miljöarbete (miljömål), översikts- och detaljplanering, skötselfrågor för friluftsområden och parker, naturskola med mera.

Stadens natur kallas för grönstruktur. Den består av allt som inte är asfalterat eller bebyggt och omfattar också vatten­områden. En ledande tanke med grönstrukturen är att naturområden planeras så att de finns inom nära avstånd till där människor bor och rör sig.

Naturen bidrar till rekreation, bevarandet av biologisk mångfald och ger nytta för samhället genom så kallade eko­system­tjänster.

Sociala och ekologiska värden är lika viktiga

Sociala värden

Det finns både sociala och ekologiska värden med att vårda naturen. Folkhälsan är ett socialt värde. Vi mår bra av att vara i naturen. Parker och torg är också viktiga mötesplatser i stadsmiljön där alla har möjlighet att medverka och vara delaktiga. Grönstrukturen ger också staden sin identitet, till exempel "Umeå, björkarnas stad".  

Ekologiska värden

Att vi bevarar den biologiska mångfalden har ett ekologiskt värde. En artrik natur ger många gratistjänster som på något sätt gynnar människan, så kallade ekosystemtjänster. Ett exempel på det är att gröna träd i stadsmiljön fixerar små skadliga partiklar och bidrar till bättre klimat. Små grönområden renar dagvattnet och blommande växter och träd ger mat åt pollinerande insekter som ger oss frukt och grönsaker. En sned balans kan leda till att skadedjur tar över och rubbar systemet.

Sidan publicerades www.umea.se/naturvard