Skäret

Planprogram för bostäder

Planprogrammet utgörs av området kring Skäret och Skataudden i anslutning till Täfteå by.

Preliminärt syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning för bostäder. Programmet syftar även till att ange planeringsförutsättningar samt utreda lämplig bebyggelsestruktur.

Ett annat syfte är att ge underlag för kommande utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät inom programområdet.

Programmet syftar också till att bevara och tydliggöra de naturvärden som finns inom programområdet samt dess närmiljö. Programmet ska även säkerställa strandskyddets intressen och allmänhetens tillgång till Lillfjärden.

Diarienummer BN-2017/02420

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-12-13. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan - Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2019-02-20 - 2019-03-14

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades