Skravelsjö 2:15 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Syftet är också att anpassa nya bostäder till landskapsbilden samtidigt som hänsyn visas till rennäring och natur- och kulturvärden.

Detaljplanen ska i huvudsak testa en lokalisering av bostäder i form av småhus men även undersöka möjligheten att lokalisera kommunal service såsom förskola inom de berörda fastigheterna.

Diarienummer BN-2019/00927

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-08-21.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Miljöbedömningen är anslagen från 2021-03-03 till 2021-03-24.

Handlingar

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-16 om att tillämpa följande inriktning för hantering av rennäringen i detaljplanen för Skravelsjö 2:15 med flera:

  • Gå vidare med planläggning av ett område som påverkar trivselland mindre än förslag 3, det vill säga utreda i en detaljplaneprocess förslag 1, 2 och 4. Även denna inriktning innebär en konflikt med rennäringsintressen. Se samma motivering som under inriktning 1. Det finns även risk att detaljplanen överklagas eftersom Rans sameby avstyrkt dessa bebyggelseförslag.

Protokollsutdrag

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

När kan jag köpa tomt?

Försäljning av villatomter kan ske först efter det att detaljplanen fått laga kraft. Markägandet inom planområdet är delat; ett område är privatägt och det andra ägs av Umeå kommun. Den privatägda delen representeras av OBOS, vilka kommer sälja tomter/bostäder där. Umeå kommuns intention är att sälja småhustomter direkt till privatpersoner för eget byggande av permanentbostad.

Här finns information om hur det går till att köpa småhustomt av Umeå kommun.

Som framgår via länken går det inte att anmäla intresse i förväg, utan Umeå kommun, Mark och exploatering går ut med information i god tid före eventuella småhustomter släpps.

Vilken typ av bebyggelse planeras det för?

Fristående villabebyggelse och sammanbyggda bostäder.

Sidan publicerades www.umea.se/skravelsjo215