Innertavle 21:1 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av villa- och radhusbebyggelse. Planen ska också säkerställa att tillkommande bebyggelse anpassas efter befintligt bebyggelse­landskap och att naturliga värden på platsen tillvaratas.

Planområdet omfattar följande fastigheter: Innertavle 21:1 (område 3), Innertavle S:26 (område 1), Innertavle 10:7 (område 5), Innertavle 9:8 (område 6) och Innertavle 8:6 (område 4).

Diarienummer BN-2017/01362

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning av del av Innertavle 8:6 2017-10-18.

Protokollsutdrag

 

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning av del av Innertavle 9:8 2018-02-14.

Protokollsutdrag

 

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning av Innertavle 21:1, Innertavle S:26 och Innertavle 10:7 2019-04-17.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2022-06-27 till 2022-07-18

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/innertavle211