Baggböle 1:17 och 2:23

Syftet med detaljplanen är att, med hänsyn till omkringliggande landskapsbild, bebyggelse och gårdsstrukturer, skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av högst 19 tomter för villabebyggelse.

Syftet är också att värna riksintresset för kulturmiljövård såväl som naturvärden på platsen, och anpassa tillkommande bebyggelse till dessa värden.

Diarienummer BN-2017/01706

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning inom Baggböle 1:17 den 25 november 2017 och inom Baggböle 2:23 den 14 november 2018.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966). Undersökning av miljöpåverkan var anslagen på Umeå kommuns digitala anslagstavla 2019-01-25 - 2019-02-18.

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd från 2019-07-02 till 2019-08-30

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget var ute på granskning från 2020-09-03 till 2020-09-17

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Kommunfullmäktiges beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2022-02-03.

Mark- och miljödomstolens dom fick laga kraft 2022-02-24.


Byggnadsnämnden beslutade 2023-03-15 att ge Fysisk planering i uppdrag att fortsätta planarbetet med detaljplanen för Baggböle 1:17 och 2:23 genom att genomföra erforderliga revideringar av planhandlingar och gå ut på förnyat samråd, samt att detaljplanen ska växla förfarande till att handläggas med ett utökat förfarande.

Protokollsutdrag

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på förnyat samråd från 2023-05-17 till 2023-06-07

Samrådsmöte den 1 juni kl 17

Du är också välkommen till ett öppet samrådsmöte i drop-in form som hålls på stadshuset torsdag den 1 juni mellan klockan 17.00-18.30. Ingång sker från baksidan av stadshuset via Hovrättsgatan, i anslutning till byggnaden Kuben. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om planförslaget och dess innehåll.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Förnyad granskning - Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detalplaneförslaget är på förnyad granskning från 2023-11-23 till 2023-12-14

 

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 14 december 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/baggbole117