Ön 1:96 med flera – Norra Ön

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder med inslag av verksamheter. Verksamheter koncentreras i kvartersbebyggelse med attraktivt läge och i anslutning till platser med högt rörelseflöde av människor. Syftet är också att utreda och säkerställa mark för nödvändig allmän infrastruktur och kommunal service.

Planförslagets övergripande syfte är också att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur, tillgodose stadens växande efterfrågan av bostäder och service, bidra till att öka andelen resor som görs med hållbara transport­medel och minska bilanvändningen. Planens övergripande syfte är även att bidra till konkretisering av översiktsplanens mål för stadens gröna infrastruktur genom att inom området säkerställa sociala och ekologiska funktioner samt integrera den planerade bebyggelsen i befintlig kulturmiljö.

Planens huvuddrag

Planläggning av Norra Ön är en uppföljning och konkretisering av kommunens planeringsinriktning för bebyggelse­utveckling på Ön fastställd i fördjupning för Ön samt kommunens övergripande mål och strategier för hållbar tillväxt av Umeås centrala delar.

Diarienummer BN-2013/00345

Översiktsbild och illustration Norra Ön

Översiktsbild och illustration Norra Ön

Planläggning av Norra Ön har fyra bärande teman

Blandad bebyggelse: på Norra Ön planeras en ny stadsdel med blandad bebyggelse disponerad i en definierad kvartersstruktur. Bostäder utgörs i huvudsak av flerfamiljehus med inslag av verksamheter i bostädernas bottenvåningar på utvalda platser

Bilsnål planering: planområdets unika läge nära Centrala stan, flygplatsen, järnvägsstationen Umeå Östra och till universitet, universitetssjukhuset ger platsen goda förutsättningar för arbetet med planering för minskad biltrafik och främjande av hållbara transporter.

Grönstruktur: Konkretisering av översiktsplanens mål och riktlinjer för Öns grönstruktur. Planens utformning syftar till att säkra bevarande av väsentliga delar av skogens ekologiska funktioner och naturvärden samt utveckla utbudet av rekreation i natur och anlagda parker i de öppna landskap som finns på ön och i den bebyggda miljön.

Offentligrum: planering med människan i centrum. Den gestaltade bebyggelsemiljön har betydelse för hur människor i olika livssituationer använder stadsmiljön utifrån sina behov. Planen ska genom sitt utformning ge förutsättningar för en attraktivt och tillgänglig offentlig rum som ger trygghet, skapar trivsel och bildar identitet.

Kommunen har integrerat arbetet med rörelserikedom i planarbetet. Läs mer om rörelserikedom

Kommunen har bedömt att genomförande av planen kan antas innebära risk för betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 11 § miljöbalken upprättats för planen.

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med så kallad utökat planförfarande.

Läs mer om hur det går till, planprocessen och planförfarande

Grafik över planförfarandet med planförslag, kungörelse, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och kunskaperna om planområdet genom att ge myndigheter och intressenter insyn i arbetet och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

När det är dags för samråd kan du ta del av alla samrådshandlingar under rubriken Samråd nedan.

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2016-06-15.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen var anslagen under perioden anslagen 2020-04-08 – 2020-04-30.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen är på samråd under perioden 2021-01-05 – 2021-02-04.

Planhandlingar

Utredningar och övriga handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Alla synpunkter kommenteras i en samrådsredogörelse som ställs ut med det bearbetade planförslaget i samband med granskning. Synpunkter lämnas senast 4 februari 2021. Använd formuläret nedan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Beslut om delning av plan

Byggnadsnämnden beslutade om att godkänna delning av detaljplanen i två delar där detaljplanen för norra Ön fortsatt hanteras i ärende BN-2013/00345 och planläggning för broetapp sker i ett nytt ärende, BN-2024/00060.

Protokollsutdrag

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Mer information

Läs mer på projektsidan www.umea.se/norraon

Sidan publicerades www.umea.se/on196