Fotomontage av Norra ön med tänkbara hus inlagda i miljön.

Fotomontage över hur Norra Ön kan komma att se ut i framtiden. Montage: SWMS Arkitektur.

Norra Ön

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Det planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum såsom parker och naturområden. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

Att bebygga Norra Ön för bostäder, förskolor, skola och verksamheter är i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Läs mer om hur Norra Ön är en del av Umeås hållbara tillväxt

Aktuellt

De vägar på Ön som i dagsläget inte hör till detaljplanen för Norra Ön planläggs i en separat detaljplan. Den detaljplanen går ut på samråd under april 2024. Efter samrådet kommer vägplanen och detaljplanen för Norra Ön att slås ihop till en och samma detaljplan. Förhoppningen är att den sammanslagna detaljplanen går ut på granskning under 2024.

Kommunen har beslutat att de två norra gång- och cykelbroarna på Norra Ön ska planläggas i en separat detaljplan, en första broetapp. Syftet med detta är att öka möjligheten att kunna ta del av beviljat stadsmiljöavtal för byggnation av gång- och cykelinfrastruktur.

Bilden är en illustration över ett så kallat rörelsestråk på Norra Ön. Vi ser en gata med breda gröna remsor mellan gatan och gång- och cykelvägen där man kan kan sitta, röra sig, balansera med mera.

Norra Ön har utformats för att främja och inspirera till vardagsrörelse i den offentliga miljön. Bilden visar ett exempel på hur en gata kan utformas för rörelserikedom. Här används breda grönremsor för fysisk och social aktivitet såväl som dagvattenhantering. Illustration: SWMS Arkitektur.

Visionen för Norra Ön

Norra Ön blir planeras en unik stadsdel mitt i älven. En livfull kvarterstad med både besöksmål och service för vardagslivet. Nya gång- och cykelbroar gör staden nära och binder samman älvens bägge sidor. Norra Ön blir en självklar del av stadslivet i Umeå, både för boende och besökare.

Stadsdelen bjuder in till rörelse och aktivitet och är en förebild för sin omvärld. En plats som under alla årstider inspirerar till upplevelser och nya möten.

Norra Ön – där Umeå möts

Se filmen om förslaget till detaljplan

Filmen är ungefär sex minuter lång och ger en övergripande bild av detaljplanen och hur Norra Ön är tänkt att bli.

Se förslag till detaljplan för Norra Ön i 3D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan panorera runt i 3D-modellen själv, eller välja 12 fasta vyer. 3D-kartan öppnas i nytt fönster. Webbläsaren Internet Explorer kan inte användas.

Översiktlig plankarta av förslaget till detaljplan

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Den planerade bebyggelsen bildar en tydlig kvartersstruktur. De flesta byggnaderna är 4–6 våningar. Några högre byggnader i norra spetsen och lägre byggnader intill befintlig bebyggelse i Klungbyn. De nya gång- och cykelbroarna kommer att binda ihop Umeå på ett hållbart sätt i och med att det blir tydliga, gena stråk för gång- och cykeltrafiken. Via den nya bilbron och utmed det centrala stråket kommer bil- och kollektivtrafik att ledas. Kollektivtrafik kan även trafikera den befintliga bron till Ön som kommer att rustas upp. Gemensamma mobilitetsanläggningar med parkering och hållbara mobilitetslösningar ligger utmed det centrala stråket så att biltrafik kan minimeras i övriga delar av stadsdelen. De två förskolorna och grundskolan är också placerade så att lämning och hämtning ska kunna ske på ett smidigt sätt och utan bil. Naturområden och parker kommer att skapa en grön stadsdel och den norra spetsen av Ön kan bli ett attraktivt besöksmål för hela staden.

Förslaget till detaljplan och alla handlingar

En övergripande plankarta där man kan se byggnadernas placering, park och natur, mobilitetsanläggningar, förskolor, skola, gång- och cykelvägar och bilvägar.

Preliminär tidplan

Tidsaxel

 • 2008: Fördjupningen för Ön antogs. Läs mer om Norra Ön i översiktsplanen Länk till annan webbplats..
 • 2016–2020: Förslag till detaljplan tas fram.
 • 2021: Samråd Norra Ön.
 • 2021–2023: Fortsatt arbete med detaljplanen. Fördjupade utredningar med mera.
 • 2024: Samråd för vägplanen.
 • 2024–2025: De två norra gång- och cykelbroarna planläggs separat i en första etapp.
 • 2024: Granskning Norra Ön inklusive vägplanen.
 • 2025: Antagande av detaljplanen.
 • 2024–2025: Projektering och framtagande av handlingar inför tillståndsansökan om vattenverksamhet
 • 2026 – framåt: Nya broar och infrastruktur byggs
 • 2030 – framåt: Markanvisning, utbyggnad av området och inflyttning. Det kommer att ta minst 15 år innan alla etapper av Norra Ön är färdigbyggda.
En illustration som visar en möjlig bild av norra spetsen på Ön. På bilden syns hus, skog, brygga och kallbadhus vid vattnet.

En idéskiss över norra spetsen på Ön vintertid. Illustration: SWMS Arkitektur.

Vanliga frågor och svar

Att bebygga norra Ön för bostäder, förskolor, skola och verksamheter är i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Den övergripande idén är att Umeå ska skapa en tätare stad. Att bebygga norra Ön följer tillväxtstrategierna, framför allt när det gäller femkilometersstaden och att skapa hög täthet i nya stadsdelar.

Läs mer om varför Norra Ön är en viktig pusselbit i Umeås tillväxt

Kommunen är största markägaren inom planområdet, men har inte anvisat marken till några byggaktörer än. Avtal om exploateringssamverkan har tecknats med Bostaden och Skanska som äger mark inom planområdet. Utöver dem finns några privata fastighetsägare där samtal om möjligheter till samverkan pågår. Kommunen kommer att bygga infrastruktur, torg, parker, skola och förskolor.

Byggandet kommer först att börjas med nödvändig infrastruktur tidigast 2026. Bostäder kan då börja byggas omkring år 2030.

Genomförandet av Norra Ön börjar med projektering och anläggande av ny infrastruktur (det vill säga broar, vägar och ledningar), såväl som stabilitetsåtgärder och erosionsskydd. En första etapp kommer bestå av de två norra gång- och cykelbroarna. Därefter fortsätter infrastrukturutbyggnaden etappvis.

Bostadsbyggandet påbörjas då nödvändig infrastruktur är färdigställd. Det är ännu inte fastställt var byggandet börjar eller hur etappindelning kan komma att se ut. Troligtvis kommer bostäderna byggas ut i minst tre etapper där den första etappen utgörs av norra spetsen på Ön och därefter byggs området ut från norr till söder. Genomförande­tiden planeras till minst 15 år.

Det planeras för cirka 2 800 bostäder.

Norra Ön planeras för bostäder i blandade upplåtelseformer, i huvudsak hyresrätter och bostadsrätter, men det kan även bli en mindre andel äganderätter (exempelvis stadsradhus).

Nej, det planeras i huvudsak för flerfamiljshus.

Den norra spetsen, så kallade Önabben, har stor potential att utvecklas till ett besöksmål och ett landmärke för Umeå mitt i älven. Kvarteret ges en flexibel användning i detaljplanen för att i samspel med angränsande park och torgytor skapa en unik vattenfront som samspelar med konstnärligt campus och älvsrummet. Planen möjliggör platser för social samvaro, evenemang, uteservering och vattenkontakt. Önabbens gestaltning och utformning kommer att konkretiseras längre fram i processen.

Det planeras för tre nya gång- och cykelbroar samt en ny bilbro med separat gång- och cykelbana. Broarna kommer att finansieras dels av kommunen, dels av staten genom det Stadsmiljöavtal som kommunen erhållit och dels av övriga exploatörer som äger mark inom området genom så kallad exploateringsersättning.

Det planeras för två förskolor och en grundskola med idrottshall. Möjligheten att etablera till exempel affär, kontor och annat typ av service och tjänster finns med i detaljplanen. Det finns också förutsättningar i detaljplanen för särskilda boenden.

Delar av befintlig strandskog kommer att bevaras, men stora delar kommer också att behöva tas bort för att möjliggöra för erforderliga stabilitets- och erosionsåtgärder. Av de delar där befintlig strandskog tas bort kommer vissa ytor att iordningsställas för parkmark, och vissa ytor att återplanteras för att på sikt återskapa naturvärden. Stora delar av skogarna med höga naturvärden bevaras dock och kvartersstrukturen har anpassats för att bevara så mycket som möjligt av de värdefulla lövskogarna.

Vanliga frågor och svar om planeringsprocessen

Arbetet med detaljplanen för Norra Ön är komplext och omfattande. Att utveckla en ny stadsdel på tidigare relativt orörd mark innebär att många svåra avvägningar måste göras. Befintliga värden ställs mot konsekvenserna av att utveckla staden, vilket kräver noggranna utredningar.

Bland annat behöver Öns branta nipor säkras mot ras och skred och befintligt vägnät ses över. Detaljplanen ska också hantera strandskydd och artskydd.

Norra Ön är viktig för Umeås tillväxt och vi strävar efter en innehållsrik stad med god tillgänglighet och korta avstånd. 

Alla som vill får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan vid samråd och granskning. Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit senast innan granskningstiden har gått ut.

Kommunen måste alltid beakta synpunkter från berörda och om det finns skäl kan planförslaget justeras. Om kommunen inte ändrar i planen enligt synpunkterna, måste kommunen förklara varför de inte beaktas. Alla synpunkter som kommer in under samråd och granskning sammanställs och bemöts. Sammanställningen blir en del av planhandlingarna.

Efter samrådet tittas alla synpunkter igenom. Sedan ställer kommunen ut det eventuellt bearbetade förslaget till detaljplan för granskning. Där ingår också den samrådsredogörelse där kommunen redovisar inkomna synpunkter och hur de hanterats.

Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna synpunkter. Planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst två veckor.

När granskningstiden gått ut sammanställs de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett gransknings­utlåtande och de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas. Därefter kan kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Om du är missnöjd med en detaljplan kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Du kan överklaga beslutet under tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till kommunen.

Jag har en fråga om Norra Ön

Se gärna Vanliga frågor och svar ovan, men om du har någon annan fråga är du välkommen att ställa den här. Vi svarar så fort vi har möjlighet.Bilden är en arkitektskiss över stadsdelstorget och stadsdelsparken.

En idéskiss över stadsdelstorget och stadsdelsparken sommartid. Illustration: SWMS Arkitektur.

Milstolpar

 • Början av 2000-talet: planeringen av Ön inleddes och genomfördes med hög delaktighet av Umeåbor och intressenter.
 • 2008: den fördjupade översiktsplan för Ön klar
 • 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts.
 • 2018 bestämdes att Norra Ön också ska vara först ut med innovationsprojektet ”Planering för rörelse­rikedom” med regeringskansliet som stöd, och även innovationsprojektet "Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv" genom Vinnova.

Kortadress till den här sidan: www.umea.se/norraon

Sidan publicerades www.umea.se/norraon