Rörelserikedom på Norra Ön

Rörelserikedom är ett bredare begrepp än fysisk aktivitet. Det handlar inte om att vara vältränad eller snabb på hundra meter, utan om att ha tillgång till en palett av rörelsefärdigheter som att kunna hoppa, balansera, kasta, simma och så vidare – men också om självförtroende, förståelse och motivation att leva ett fysiskt aktivt liv. Det handlar också om vikten av ett socialt sammanhang och att koppla rörelse till njutning, glädje och vänskap.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur varje individ utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig.

Varför rörelserikedom i stadsplanering?

Rörelserikedom i stadsplaneringen bidrar till bättre folkhälsa och ger många positiva effekter såsom:

  • Ökat välmående
  • En trygg och befolkad stadsmiljö
  • En jämställd och socialt hållbar stad
  • Fler som går och cyklar

Hur ska norra Ön bli rörelserik?

Umeå kommun har ambitionen att norra Ön ska bli en hållbar stadsdel med rörelserikedom i fokus; rörelse och aktivitet ska bli en naturlig del av vardagen för barn och vuxna genom att vi skapar attraktiva miljöer och mötesplatser som stimulerar fysisk aktivitet, återhämtning samt inbjuder till rörelse.

De hållbara färdsätten premieras. Därför ska gående, cyklister och andra typer av färdmedel som främjar fysisk aktivitet prioriteras. Vi ska erbjuda attraktiva, gena, trygga och säkra kopplingar inom stadsdelen och med angränsande stads­delar – oavsett årstid.

Förutom att planera för hållbara transporter kan vi också planera för att det ska gå att klättra i en lekpark eller hoppa mellan stenar längs en stig. Idrottsytor, parker och andra offentliga miljöer placeras rätt i förhållande till skolor och förskolor, vård- och omsorgsboenden med mera. De rekreativa stråken kopplas samman. Ön har ett fantastiskt läge, som bara det kan uppmuntra till rörelserikedom. Värdefulla strandskogar ska bevaras och allmänhetens tillgång till stränderna ska förbättras. Ambitionen är att stränderna ska vara viktiga inslag i boendemiljön med stora rekreations­värden, för både boende på Ön och andra Umeåbor.

Foto av barn i regnkläder som balanserar på nedfallet träd i skogen.

Det är viktigt att koppla rörelse till njutning, glädje och vänskap och att det blir en självklar del av livet. Vi måste därför lägga stort fokus på att barn och unga får en möjlighet att vara rörelserika i sin vardag.

Sidan publicerades