Rörelserikedom på Norra Ön

Rörelserikedom är ett bredare begrepp än fysisk aktivitet. Det handlar inte om att vara vältränad eller snabb på hundra meter, utan om att ha tillgång till en palett av rörelsefärdigheter som att kunna hoppa, balansera, kasta, simma och så vidare – men också om självförtroende, förståelse och motivation att leva ett fysiskt aktivt liv. Det handlar också om vikten av ett socialt sammanhang och att koppla rörelse till njutning, glädje och vänskap.

Rörelserikedom i stadsplaneringen

Rörelserikedom i stadsplaneringen ger många positiva följder. Genom att planera för bebyggelse med vardagsrörelse i fokus, får vi en ekologiskt hållbar stad, eftersom de hållbara färdsätten premieras, en jämställd och socialt hållbar stad, eftersom tillgängligheten till staden ökar. Det bidrar även till bättre folkhälsa genom att vi utvecklar en stad som tar problemen med ökat stillasittande på allvar och tar fram konkreta åtgärder för att vända den utvecklingen.

Hur ska norra Ön bli rörelserik?

Umeå kommun har ambitionen att norra Ön ska bli en hållbar stadsdel med rörelserikedom i fokus; rörelse och aktivitet ska bli en naturlig del av vardagen för barn och vuxna genom att vi skapar attraktiva miljöer och mötesplatser som stimulerar fysisk aktivitet, återhämtning samt inbjuder till rörelse.

De hållbara färdsätten premieras. Därför ska gående, cyklister och andra typer av färdmedel som främjar fysisk aktivitet prioriteras. Vi ska erbjuda attraktiva, gena, trygga och säkra kopplingar inom stadsdelen och med angränsande stads­delar – oavsett årstid.

Förutom att planera för hållbara transporter kan vi också planera för att det ska gå att klättra i en lekpark eller hoppa mellan stenar längs en stig. Idrottsytor, parker och andra offentliga miljöer placeras rätt i förhållande till skolor och förskolor, vård- och omsorgsboenden med mera. De rekreativa stråken kopplas samman. Ön har ett fantastiskt läge, som bara det kan uppmuntra till rörelserikedom. Värdefulla strandskogar ska bevaras och allmänhetens tillgång till stränderna ska förbättras. Ambitionen är att stränderna ska vara viktiga inslag i boendemiljön med stora rekreations­värden, för både boende på Ön och andra Umeåbor.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur varje individ utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig.

Foto av barn i regnkläder som balanserar på nedfallet träd i skogen.

Det är viktigt att koppla rörelse till njutning, glädje och vänskap och att det blir en självklar del av livet. Vi måste därför lägga stort fokus på att barn och unga får en möjlighet att vara rörelserika i sin vardag.

Sidan publicerades