Sävar s:1

Syftet med detaljplanen är att främja en landsbygdsutveckling i Umeå genom att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är även att säkerställa en utveckling vars omfattning och gestaltning tar hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt riksintressen.

Ett annat syfte med detaljplanen är att säkerställa en plats för gemensam båtplats samt att upphäva strandskyddet inom området.

Det pågår kapacitetshöjande åtgärder för att säkra vattenleverans till planområdet. Åtgärderna ska utvärderas efter sommaren år 2024. Av denna anledning pausas ärendet tillsvidare.

Diarienummer BN-2016/00170

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-04-22.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2018-03-05 – 2018-03-27.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-11-07.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/savars1