Glättstenen 1

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra byggrätt för att uppföra en fristående idrottshall i anslutning till befintlig verksamhet för Språkskolan.

Syftet är också att anpassa den nya byggnadens placering och byggrätt till skolans behov av friyta, Istidsgatans gaturum, kommande utvecklingen på Stadsliden 6:2 och befintlig fornlämning. Byggnadens placering och byggrätt ska även anpassas efter höjdkurvor och behovet av fördröjning av dagvatten. Angöring och förändrade parkeringsbehov inom fastigheten behöver ses över. Den nya idrottshallen bör utformas med hög arkitektonisknivå och entréer som samspelar med Istidsgatan likväl som skolgården.

Diarienummer BN-2022/00231

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2022-06-16.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-05-11 till 2023-06-01

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på samråd från 2024-01-05 till 2024-01-26

Samrådsmöte
Ett dialogmöte med information och möjlighet att diskutera planförslaget kommer hållas i Språkskolans matsal 16 januari 2024. Matsalen är öppen för drop in mellan kl 17.00 och 19.00, där kommer representanter för kommunen vara på plats för att svara på frågor om planförslaget.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskning – Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2024-06-19 till 2024-07-03

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/glattstenen1