Kuratorn 6

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av lägenheter och blandstad. Lämpliga kombinationer med bostäder är verksamheter såsom service, restaurang, handel och kontor.

Syftet är också att minska infrastrukturbarriärer inom stadsdelen och skapa bra kopplingar för gående och cyklister samt grönstråk till befintliga och tillkommande bostadsområden. Ytterligare ett viktigt syfte är att säkerställa en god arkitektur och gestaltning av både byggnader, friytor och gångstråk som passar en entréplats till universitetsstaden.

Planläggningen ska även säkerställa en hållbar dagvattenlösning för att tillgodose tillkommande bebyggelse och med hänsyn till närliggande vattendrag.

Diarienummer BN-2020/00918

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2020-08-19.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-06-23 till 2021-07-14

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/kuratorn6