Planprogram för Lilljansberget och del av campusområdet

Umeå kommun har upprättat ett förslag till planprogram för Lilljansberget och del av campusområdet. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker. Programmet syftar även till att utreda lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad.

Bebyggelsen ska i första hand innefatta bostäder men även lokaler för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag och service. En viktig del är att tydliggöra orienterbarhet och läsbarhet i området genom att tillföra kvartersstruktur och att bygga vidare på den befintliga vägstrukturen och säkerställa erforderliga parkeringar.

Programmet syftar till att bevara och tydliggöra de naturvärden som finns i Lilljansskogen och närmiljön samt att möjliggöra rekreation och friluftsliv. Programmet ska även säkerställa en ekologisk spridningskorridor mellan Stadsliden och Nydala och ge riktlinjer för dagvattenhantering inom programområdet.

.Kartillustration över Illjansberget och campusområdet med framtida bebyggelse

Plankarta visar förslag på ny bebyggelse på Lilljansberget och del av campusområdet. Inom området ska även stora ytor naturlig skog bevaras. Karta: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Illustrationer av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.

Utställning och samrådsmöte

3–16 mars finns en utställning av programförslaget tillgängligt i Universum. Umeå tisdagen 8 mars hålls ett samråds­möte i Universum, drop-in klockan 15–18. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor till olika kompentensområden om planprogrammet och dess konsekvenser.

Samråd till 16 mars

Samråd pågår under perioden 2016-02-25 – 2016-03-16.

Bakgrund

Umeå kommun har tydliga visioner om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll vilket redogörs i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden, antagen 2013. Detta ska ske i samspel med att universitetet ska kunna utvecklas för sitt framtida behov inom befintliga Campusområdet. Akademiska hus som äger större delen av programområdet har ansökt om planbesked inom området varvid Umeå kommun fattat beslut om att påbörja detta planprogram för att klargöra övergripande frågeställningar i planeringen av den fysiska miljön.

Ett förslag till framtida bebyggelse inom området har under 2015 tagits fram i samarbete mellan Umeå kommun, Akademiska hus och Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. Förslaget ligger till grund för detta planprogram som kommer att vara vägledande för framtida detaljplaneläggning av området. Även ett flertal utredningar har genomförts för att utreda genomförbarheten samt konsekvensanalys av programförslaget.

Programmet ska utgöra ett vägledande material för kommunen och byggherren för den fortsatta planprocessen. Programmet som helhet är en beskrivning av kommunens och fastighetsägarens gemensamma målbild och ambitions­nivå. Generella och specifika riktlinjer redovisas för fortsatt detaljplaneläggning för att skapa en sammanhållen bebyggelsekaraktär inom området. Detta är särskilt viktigt då programområdet kommer att utvecklas i olika etapper under en lång tid.

Diarienummer

BN-2014/01867

Preliminär tidplan (program)

Planprocessen

Samråd till och med 16 mars
Godkännande i byggnadsnämnden 22 april
Godkännande i kommunfullmäktige preliminärt 20 juni
Laga kraft:

Planbeställare

Akademiska hus

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2013-03-20. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning anslagen 2015-10-02-2015-10-23.

Handlingar

Godkännande

Byggnadsnämnden godkände planprogrammet 2016-04-22.

Programmet överlämnas efter revidering till kommun­full­mäktige för slutgiltigt godkännande.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 att godkänna plan­programmet för Lilljansberget och del av campusområdet.

Planprogram

Andra handlingar

Sidan publicerades