Stäng

Vad är en översiktsplan?

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men starkt styrande för vilka allmänna intressen som ska beaktas vid såväl kommunens som andra myndigheters planering.

Av översiktsplanen ska framgå

  • grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
  • hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer
  • hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen
  • hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder
  • sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i miljöbalken.

Översiktsplanen fyller flera viktiga funktioner. Den ska fungera som en vision för den framtida utvecklingen, ligga till grund för detaljplanering och bygglov samt vara ett instrument för kommunens dialog med staten avseende de allmänna intressenas innebörd och hantering.

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

Umeå har en rationell översiktsplanering

Umeå kommun har en rullande översiktsplanering och arbetar till exempel med att göra nya fördjupningar för olika områden i behov av förändring. Inriktningen är att arbeta där behoven är som störst eller göra tillägg för en fråga som inte är tillräckligt behandlad. Översiktsplanen hålls på så sätt aktuell genom en kontinuerlig  översiktsplaneprocess där uppföljning och nya planeringsförutsättningar leder till successiva förändringar.

Genom att agera där behoven är som störst ges en framåtsyftande och proaktiv planering samtidigt som kommunens planeringsresurser används effektivt. Genom successiva förändringar förbereds, stärks och effektiviseras plan- och byggprocessen.  

Processen från planering till inflyttning

Illustrationen nedan visar förenklat stegen från planering till inflyttning.

Sidan publicerades