Illustration som visualiserar planpaketet och dess beståndsdelar som ett paket som hålls ihop av kommunens översiktsplan.

Översiktsplanen består av många delar

Umeå kommuns översiktsplan består av ett stort antal delar. Ett ramverk, Översiktsplan Umeå kommun, sammanfattar helheten och ger en ingång till övriga översiktsplanedelar.  År 2017 fanns 14 antagna översiktsplanedelar, i form av så kallade fördjupningar och tillägg. Ytterligare tillkommer kontinuerligt och ingår i Översiktsplan Umeå kommun när de vunnit laga kraft. 

Mer information om de olika delarna hittar du på sidan Översiksplanens delar.

Hur översiktsplanedelar förhåller sig till varandra

Det finns en rad fördjupningar inom det område som omfattas av Fördjupning för Umeå. Fördjupningar för de centrala stadsdelarna, Ön, Nydala med flera gäller i dessa fall överordnat Fördjupning för Umeå.

Det tematiska tillägget för landsbygd gäller i vissa fall parallellt med Fördjupning för Umeå eftersom det finns landsbygds­delar inom avgränsning för Fördjupning för Umeå liksom exempelvis i Fördjupning för kusten och Fördjupning för älvslandskapet. I det fall någon fråga skulle innebära att exempelvis skrivningar i översiktsplanedelarna är motstridiga får en bedömning göras. En inriktning är att en fördjupning bör vara tungt vägande.

Det går inte att slå fast att en senare antagen översiktsplanedel i varje läge är gällande över en tidigare antagen. Även om det i de flesta fall kommer att vara så i praktiken, kan en värdering behöva göras. Med skrivningarna ovan som vägledning är bedömningen dock att det endast kommer att vara få frågor med otydlighet hur olika översiktsplanedelar som ska läsas gentemot varandra.

Sidan publicerades