Översiktsplanens status

De strategier och riktlinjer som anges i översiktsplanen är styrande för annan efterföljande planering både hos kommunen och vid andra myndigheter. Översiktsplanen ska ge ett stöd till kommande planering.

Enligt en förordning till miljöbalken ska den myndighet som fattar beslut som rör mark- och vattenanvändningen ange om beslutet går att förena med kommunens översiktsplan. Det gäller givetvis även när kommunen fattar beslut. Varje kommunal nämnd, förvaltning och bolag har ansvar för att beslut och arbete sker i enlighet med översiktsplanens mål och riktlinjer. Som princip gäller att beslut som strider mot översiktsplanen ska motiveras tydligt och normalt prövas politiskt av kommunfullmäktige.

Det bör klarläggas att det är i översiktsplanen som kommunen uttalar den avsedda användningen av mark och vatten. Med översiktsplanen som grund upprättas olika typer av program som konkretiserar hur översiktsplanens intentioner ska genomföras. I sektorsprogram som upprättas efter det att översiktsplanen antagits, redovisas ibland andra anspråk på markanvändning än den översiktsplanen redovisar. Det innebär inte att översiktsplanens redovisning ersätts med sektorprogrammets. Innebörden blir i stället att kommunen i kommande aktualisering av översiktsplanen särskilt kan pröva om översiktsplanens redovisning fortfarande ska gälla. Detta är ett grundläggande förhållningssätt i samband med arbeten med sektorsprogram, bygglovgivning, planläggning med mera.

Sidan publicerades