Bostadsbyggandets aktörer och roller

Umeå kommuns roll vad gäller bostadsbyggande är att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av bostäder. Kommunen förfogar över vissa verktyg som kan påverka och styra denna bostadsutveckling. Det är dock inte kommunen själv som bygger utan normalt sett sker produktionen av bostäder genom privata investeringar. Oavsett om det gäller Umeå stad eller på olika platser utanför staden är det byggherrens eller markägarens risk- och lönsamhetsbedömning som ytterst avgör om bostadsbyggandet kommer igång lokalt.

Planläggning utifrån kommunens planmonopol är ett betydelsefullt verktyg som kan stötta och underlätta bostads­byggandet. Översiktsplanen utgör här ett viktigt vägledande instrument som tydliggör de bostadspolitiska intentionerna.

Ett annat kraftfullt verktyg är det kommunala markägandet som ger goda möjligheter att styra över byggtakt, innehåll och var det bör byggas. Genom en aktiv markpolitik under en längre tid har Umeå kommun kunnat säkra ett strategiskt markinnehav. Det förhållandevis stora markägandet i dag har gett kommunen möjligheter att möta de egna behoven av utökad kommunal service och/eller utveckla nya bostads- och verksamhetsområden. För att kommunala köp av fastigheter ska kunna genomföras fortsättningsvis måste det finnas tydligt stöd i översiktsplanen. Genom markägandet ges kommunen möjlighet att sluta avtal med en byggherre om att överlåta marken genom en så kallad markanvisning. Kommunen får därigenom ett verktyg att ställa villkor som ger direktiv om vad som ska byggas vad gäller exempelvis upplåtelseform och tidsplan för genomförande. Kommunen kan därmed välja den byggherre som bäst uppfyller kommunens målsättningar.   

När det gäller kommunala bostadsbolag som Bostaden AB har de att följa lagen som reglerar allmännyttiga bolag. Att bostadsmarknaden i dag är avreglerad är nationell politik. Enligt regelverk som infördes 2011 ska allmännyttiga bolag bedriva sin verksamhet på affärsmässiga principer. Det förutsätter att kommunen som ägare ställer marknadsmässigt avkastningskrav på bolaget. Reglerna innebär att bolaget, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, inte får agera så att konkurrensen kan snedvridas, samt att ”bolaget ska alltid utgå från vad som är bäst för bolaget och endast vidta åtgärder som är lönsamma över tid”. Umeå kommun kan därför inte via exempelvis ägardirektiv ge bolaget i uppdrag att utföra åtgärder som är olönsamma. Sammanfattningsvis finns en begränsning i vilka områden som blir möjliga att utveckla för flerbostadshus utifrån Allbolagen, redovisningsregler samt höga byggpriser. Detta förklarar också den inriktning Bostaden AB har, det vill säga att utveckla ny bebyggelse inom Umeå stad eller inom nära avstånd.

Ett annat, om än mindre, verktyg är kommunens utbud av självbyggartomter. För att möta efterfrågan som finns på sådana tomter håller kommunen kontinuerlig uppsikt över lämplig mark för ändamålet. Avsikten är att i första hand sälja till privatpersoner och inte bostadsföretag. Som en avspegling och konsekvens av översiktsplanens intentioner om förtätning utgör dock detta i sammanhanget en liten del av kommunens roll att stödja bostadsbyggandet.

Sidan publicerades