Gestaltningen av Umeå

Gestaltningen av Umeå är en tematisk samlingssida för olika dokument och arbeten som omfattar kommunens arbeten kring gestaltning och arkitektur.

I byggnadsordningarna finns fördjupande dokumentation och förhållningssätt till Umeås befintliga stadsdelar. Byggnads­ordningarna omfattar i stort de flesta stadsdelarna inom femkilometersstaden. Vill du fördjupa dig i Umeås äldre och nyare stadsbyggnadshistoria samt enskilda byggnader så finns ett urval beskrivna i de två arkitekturguider som tagits fram. Den första togs fram inför arkitekturåret 2001 och den senaste inför kulturhuvudstadsåret 2014. Den snabba utvecklingen av Umeå gör att det finns skäl att utveckla serien.

Här hittar du de två arkitekturguiderna:

Gestaltningsgruppen och programmet för Umeås offentliga rum

"Ett gemensamt estetiskt ansvar", så lyder rubriken på programmet för det offentliga rummet. Programmet innehåller riktlinjer för gestaltningsgruppen.

Umeås offentliga rum utgör en naturlig arena för en stor del av stadens samlade aktiviteter. För att bidra till Umeås utvecklingsmål, måste de åtgärder som berör och påverkar stadsbilden, både stora och små, utgå från samma mål

I Umeå kommun finns en gestaltningsgrupp som ger estetisk vägledning både till kommunens verksamheter och till andra aktörer. Gruppen består av personal från kommunens med kompetens när det gäller offentlig gestaltning och gruppens synpunkter är rekommendationer inför beslut, både på tjänstemannanivå och i politisk nämnd.

Gestaltningsgruppens arbete utgår från att Umeås

  • ursprung, själ och identitet vårdas och att årstidsväxlingarna tas tillvara
  • offentliga rum kännetecknas av god tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och mångfald
  • offentliga rum präglas av förebildlighet och professionalism vad gäller utformning och gestaltning.

Prioriterade arbetsområden

Den viktigaste faktorn för att uppnå en god kvalitet är att fortsatt utveckling av Umeås offentliga rum utgår från en helhetssyn, där varje enskild del i lika hög grad bidrar till slutresultatet. De prioriterade arbetsområdena är

  • belysning
  • byggnader
  • färger
  • gator och torg
  • interiörer
  • konst
  • parker och vatten.

Läs mer om dessa arbetsområden i programmet för Umeås offentliga rum.

Gestaltningsgruppen

Kontakta gestaltningsgruppen via mejl till gruppens samordnare.

Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/arkitekturguide