Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att säkra vår tillgång till dricksvatten. Både grundvatten och ytvatten kan behöva skydd. Även vattentillgångar som inte används i dag, men som kan bli viktiga i framtiden, kan behöva skydd.

Vi har ett flertal vattenskyddsområden i Umeå kommun. Läs mer om olika vattenskyddsområden.

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Vad som gäller i ett visst vattenskyddsområde står beskrivet i skyddsföreskrifterna för området.

Andra lagar och föreskrifter som också gäller

Utöver skyddsföreskrifterna gäller generella nationella lagar och föreskrifter. Till exempel kan miljöbalkens allmänna hänsynsregler (finns i kapitel 2) innebära att även verksamheter och åtgärder som inte tas upp i skyddsföreskrifterna måste ta hänsyn till vattenskyddsområdet.

En del regler gäller också för samtliga vattenskyddsområden. Till exempel finns det regler om skyddsåtgärder när det gäller bekämpningsmedel och cisterner.

Vattenskyddsområden är indelade i olika zoner

Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner med mindre begränsningar ju längre från vattentäkten man kommer. De flesta nya områden är indelade i vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär zon. De äldre kan vara indelade i brunnsområde, inre och yttre skyddsområde. I vattentäktszoner och brunnsområden får det inte finnas någon annan verksamhet än det som hör ihop med vattentäkten.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som tar beslut om vattenskyddsområden. Nya vattenskyddsområden är beslutade enligt miljöbalken men många äldre är beslutade enligt äldre lagstiftning.

Det kan krävas anmälan, tillstånd eller dispens

Enligt skyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd innan någon aktivitet eller verksamhet startas.

Den som kan söka tillstånd är fastighetsägaren, alternativt annan rättighetsinnehavare, och inte den entreprenör som anlitas. Till exempel vid en skogsavverkning kan anmälan eller tillstånd krävas för verksamhet inom vattenskyddsområde och då är det fastighetsägaren som ska stå som sökande. Om anmälan eller ansökan fylls i å fastighetsägarens vägnar behöver det framgå.

Det kan också finnas förbud och då är det möjligt att söka dispens. I Umeå kommun är det Miljö- och hälsoskydd som handlägger ärendena åt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

  • Anmälan innebär att man kan starta sex veckor efter det att en komplett anmälan lämnats in. Det är vanligt att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att försiktighetsåtgärder ska göras. Nämnden kan också förbjuda verksamheten, även om det är ovanligt.
  • Tillstånd innebär att en verksamhet inte får starta innan nämnden har beslutat att verksamheten får påbörjas. Tillstånd ges oftast. Tillståndet är så gott som alltid förknippat med villkor som ska följas.
  • Dispens från förbud ges sällan och bara om det går att visa att aktiviteten eller verksamheten inte innebär någon risk för grundvattnet och att det finns goda motiv till att det görs inom vattenskyddsområdet. Det är den som söker om dispens som ska kunna visa att det inte är någon risk och det finns goda motiv.

Använd våra e-tjänster

Anmälan och tillståndsansökan gör du vanligtvis via någon av våra e-tjänster. Kontakta Miljö- och hälsoskydd om du behöver hjälp med vilken e-tjänst som gäller.

Du kan ansöka om dispens genom att använda någon av e-tjänsterna, ange då under övriga upplysningar att det gäller dispens. Alternativt kan du mejla din dispensansökan till miljoochhalsoskydd@umea.se. Kom ihåg att motivera varför du anser att du ska få dispens.

Observera att en del åtgärder också kan kräva att du gör en anmälan till andra myndigheter än miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sidan publicerades