Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att säkra vår tillgång till dricksvatten. Både grundvatten och ytvatten kan behöva skydd. Även vattentillgångar som inte används i dag, men som kan bli viktiga i framtiden, kan behöva skydd.

Skyddsföreskrifter

Vad som gäller i ett visst vattenskyddsområde står beskrivet i skyddsföreskrifterna för området. Utöver skyddsföreskrifterna gäller generella nationella lagar och föreskrifter. Till exempel kan miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebära att även verksamheter och åtgärder som inte tas upp i skyddsföreskrifterna måste ta hänsyn till vattenskyddsområdet. Vissa regler gäller också för alla vattenskyddsområden. Till exempel finns det regler om skyddsåtgärder när det gäller bekämpningsmedel och cisterner.

Skyddsområdet är indelat i olika zoner

Ett vattenskyddsområde är indelat i olika zoner med mindre begränsningar ju längre från vattentäkten man kommer. De flesta nya områden är indelade i vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär zon. De äldre kan vara indelade i brunnsområde, inre och yttre skyddsområde. I vattentäktszoner och brunnsområden får det inte finnas någon annan verksamhet än det som hör ihop med vattentäkten. Det är kommunen eller länsstyrelsen som tar beslut om vattenskyddsområden. Nya vattenskyddsområden är beslutade enligt miljöbalken men många äldre är beslutade enligt äldre lagstiftning.

Anmälan, tillstånd och dispens

Enligt skyddsföreskrifterna kan du behöva anmäla eller söka tillstånd innan någon aktivitet eller verksamhet startas. Det kan också finnas förbud, men det går att söka dispens. I Umeå kommun är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som handlägger ärendena.

Anmälan innebär att man kan starta sex veckor efter det att en komplett anmälan lämnats in. Det är vanligt att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att försiktighetsåtgärder ska göras. Nämnden kan också förbjuda verksamheten även om det är ovanligt.

Tillstånd innebär att en verksamhet inte får starta innan nämnden har beslutat att verksamheten får påbörjas. Tillstånd ges oftast. Tillståndet är så gott som alltid förknippat med villkor som ska följas.

Dispens från förbud ges sällan och bara om det går att visa att aktiviteten eller verksamheten inte innebär någon risk för grundvattnet och att det finns goda motiv till att det görs inom vattenskyddsområdet. Det är den som söker om dispens som ska kunna visa att det inte är någon risk och det finns goda motiv.

Anmälan och tillståndsansökan gör du vanligtvis på någon av våra blanketter. Är det inte självklart vilken blankett som är lämplig så kontakta miljö- och hälsoskydd för råd.

Dispens kan du oftast söka genom att använda samma blanketter, ange då under övriga upplysningar att det gäller dispens. Kom ihåg att motivera varför du anser att du ska få dispens.

I vissa fall ska en åtgärd anmälas till både en annan myndighet och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det kan då vara enklare att du kopierar anmälan till den andra myndigheten och skickar kopian till oss tillsammans med ett brev med de kompletterande uppgifter som behövs.

Sidan publicerades