Del av Ersmark 6:37 och del av Ersmark 21:1

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden och de kultur- och naturvärden som finns på platsen. Tillkommande bebyggelse ska vara av villatyp, i 1–2 våningar. Inom planområdet ska det finnas en gata som kopplar samman de avstyckade fastigheterna. Vidare är syftet med detaljplanen att säkerställa utrymme för hantering av dagvatten, möjliggöra för en ny transformatorstation, pumpstation för dricksvatten och gemensam avloppsanläggning.

Diarienummer BN-2020/00255 (BN-2020/02185 handläggs i samma ärende)

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

 

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2022-10-05 till 2022-10-26

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/ersmark211