Resursskolor årskurs 7–9

Umeå kommun har två resursskolor som vårdnadshavare kan söka till inför årskurs 7. Bräntbergsskolan AST för elever med diagnos autism och Björkenskolan för elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. Björkenskolan startar sin verksamhet från och med höstterminen 2024. Utgångspunkten för att bli antagen till resursskola är att eleven har undervisats och ska undervisas utifrån grundskolans läroplan. Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet.

Läs mer om verksamheterna här nedan.

För att ingå i urvalet till resursskolan ska elevens behov av en anpassad lärmiljö och andra stödåtgärder vara omfattande. Det särskilda stödet som eleven fått på sin tidigare skola ska genom utvärdering av åtgärdsprogram antingen varit mycket omfattande eller visat sig vara otillräckligt i relation till elevens behov av särskilt stöd under hela skoldagen.

Sista ansökningsdatum för läsåret 2023/2024 är 30 november. Läs mer om urvalskriterier längre ner på sidan.

Resursskola för elever med autism, årskurs 7

Bräntbergsskolan AST är en resursskola med klasser för elever i årskurs 7–9 med diagnos autism/autismspektrumtillstånd. Det finns sju sökbara platser i årskurs 7, totalt finns 28 platser i årskurs 7–9.

Undervisningen är individanpassad och pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet.

Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet.

Läs mer på Bräntbergsskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resursskola för elever med mycket stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd, årskurs 7

Björkenskolan är en liten skolenhet med anpassade lärmiljöer, små elevgrupper och hög personaltäthet. Eleverna får möjlighet att lära på det sätt som passar denne bäst och undervisningen planeras utifrån eleverna som ingår.  Det finns fem sökbara platser i årskurs 7, som därefter fylls på med fem elever per läsår. Efter tre år kommer det att finnas totalt 15 platser i årskurs 7–9.

På Björkenskolan har pedagogerna ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på det som fungerar bra och det som får individen att må bra under skoldagen. Här erbjuds undervisning i grupp, men eleverna har möjlighet att genomföra skoluppgifter och visa sina ämneskunskaper på individuella sätt. Pedagogerna använder sig av en gemensam lektionsstruktur och hjälpsamt strategistöd för att tydliggöra lektioner och förväntningar. Eleverna får tydligt, avgränsade uppgifter med korta delmål och lärandet synliggörs genom kontinuerlig återkoppling.

Fokus för pedagogerna är att skapa goda relationer mellan lärare och elev och genom lågaffektivt bemötande skapas ett tryggt, lugnt och positivt lärande som minskar stress och utmanande beteende. Skolpersonal har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och strävar efter att ha ett nära och gott samarbete med hemmet för att underlätta elevens skolgång. 

Vid fler sökande än det finns platser på resursskolan prioriteras de elever som i urvalet har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. Bedömningen av störst behov utgår från en samlad bedömning av elevens behov utifrån nedanstående urvalskriterier:

Låg grad av måluppfyllelse

  • Eleven har låg måluppfyllelse, vilket bland annat utfaller i en låg andel godkända betyg.
  • Det finns en utredning av elevens behov där rektor beslutat om att eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram ska ha upprättats och det ska i utvärderingen av detta framgå att åtgärderna inte varit tillräckliga i relation till elevens behov av särskilt stöd, vilket innebär stor risk att eleven riskerar att inte nå grundskolans kunskapsmål.

Långvarig och eller upprepad frånvaro från skolan

Det finns underlag/dokumentation som visar att eleven har lång och eller upprepad frånvaro, som visar på en låg närvaro i skolan. Åtgärder gällande frånvaron framgår av utredning av frånvaro, åtgärdsprogram och annan tillhörande dokumentation. Elevens behov av åtgärder har, i utredningen av frånvaron, visat sig vara omfattande. Vidtagna åtgärder har inte varit tillräckliga för att öka elevens närvaro i skolan.

Omfattande behov en anpassad lärmiljö och särskilt stöd

  • Behovet av särskilt stöd ska vara så pass omfattande att det särskilda stödet, som skolan är skyldig att ge eleven utifrån elevens behov, inte är tillräckligt för att eleven ska få en fungerande skolgång.
  • Genomförda anpassningar i lärmiljön och särskilda stödinsatser/åtgärder har inte haft tillräcklig effekt på elevens möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen vilket innebär att eleven riskerar att inte nå grundskolans kunskapsmål och inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Ett mottagningsteam med olika professioner inom elevhälsan samt resursskolans rektorer handlägger inkomna ansökningar. Efter att en ansökan kommit in tar mottagningsteamet kontakt med elevens nuvarande skola, för att få ta del av relevant dokumentation. Vid behov av mer information kan kontakt tas med barnets vårdnadshavare under ansökningsprocessen.

Ett beslut om skolplacering på resursskolan sker efter en samlad bedömning av elevens behov.

Beslut om skolplacering tas av Umeå kommun som skolhuvudman. Om det är fler sökande än det finns platser så prioriteras elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder.

Underlag som ligger till grund för beslut

  • Eventuellt intyg på individuella svårigheter som försvårat skolgången; till exempel psykisk ohälsa, sjukdom, diagnos eller annat. 
  • Tidigare relevanta åtgärdsprogram med uppföljningar.
  • Aktuell utredning av en elevs behov av särskilt stöd.
  • Frånvaroutredning.
  • Annan dokumentation som styrker elevens behov och som vårdnadshavare åberopar vid kommunens bedömning av ansökan, där resursskolan kan ha förutsättningar att tillgodose behov och underlätta elevens utveckling mot målen.

Samverkan med vårdnadshavare är en avgörande faktor för att eleven ska få de bästa förutsättningarna till en god skolgång.

Samverkan innebär att vårdnadshavare lämnar information och ger ett sekretessmedgivande till rektor på resursskolan så att resursskolan kan ta del av den dokumentation av relevant information som finns kring eleven sedan tidigare. Vårdnadshavare behöver också ge skolan medgivande att samverka med andra verksamheter av betydelse för elevens möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning, exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Socialtjänsten med flera.

Sidan publicerades