Ikoner för de 17 globala målen i Agenda 2030 som beskrivs nedan.

Agenda 2030 i Umeå

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra avgörande saker till år 2030:

• Att avskaffa extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen

Hur UMEÅ KOMMUN IMPLEMENTERAR FN:S 17 GLOBALA MÅL

I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, i både en lokal och en global kontext. Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Visionen återspeglar sig också i flera strategiska dokument, till exempel i Umeå kommuns översiktsplan, Strategisk plan för 2016–2028 och i jämställdhetsstrategin med mera. Umeå kommun stödjer också flera internationella åtaganden för hållbar stadsutveckling, till exempel:
• Ålborgåtagandena för hållbar stadsutveckling
• CEMR-deklarationen – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
• Borgmästaravtalet för klimat och energi
• Umeå är diplomerad Fairtrade City och bidrar på så sätt till många av målen - mer info längre ner på sidan*

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas alltså Agenda 2030. En första kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030-arbetet i Umeå gjordes under 2018. Den gav både en överblick och konkreta exempel på hur vi i Umeå kommun samverkar för att nå de 17 målen.

Under 2019 slutfördes så ett nationellt arbete med att ta fram nyckeltal för att stödja det regionala och lokala genomförandet av Agenda 2030. Det här förväntas fungera som ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet med att förverkliga Agenda 2030 i Umeå kommun.

Det här gör vi också i Umeå

Glokalt samarbete som stärker kunskap och engagemang för Agenda 2030

Umeå är en av kommunerna i projektet Glokala Sverige, som är samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Syftet med projektet är att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. 

De anslutna erbjuds utbildning, regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om Agenda 2030, stöd till kommunikatörer eller andra medarbetare, och en årlig konferens. Totalt deltar 163 kommuner och 18 regioner i Glokala Sverige.

Umeå som Fairtrade City*

I och med att Umeå är en Fairtrade City bidrar staden indirekt till förändringar i andra länder för att minska fattigdom, öka jämställdhet, hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringar med mera.

Via vår offentliga konsumtion och Umeås konsumtion av rättvisa och etiska produkter som är producerade i andra länder bidrar Umeå till att människor har exempelvis bra arbetsvillkor. Det kan handla om att de som arbetar ska ha rättvis lön, inget barnarbete, rätt att organisera sig fackligt med mera.

Globala mål för hållbarhet

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös och omfattande utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är ett stöd och bidrar till att utveckla stadens arbete.

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Globala målen, FN:s utvecklingsprogram UNPD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades