Landsbygdsutveckling

Hela 30 procent av Umeås befolkning bor idag utanför staden i mindre tätorter och byar, samt i de stora tätorterna Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Det innebär att en tredjedel av Umeås tillväxt sker utanför staden - vilket även spås fortsätta i framtiden.

Umeå landsbygd, här definierad som hela kommunen exklusive staden och de fyra stora tätorterna, är en välmående landsbygd där såväl sysselsättningsgraden som befolkningstillväxten är hög. Hit flyttar människor framförallt för boendets skull, för de attraktiva livsmiljöer som finns här och för att vara en del av den sociala gemenskap som många gånger är unik för landsbygder. Här är det möjligt att bo utmed kusten, nära älven, vid sjöar, skog, åkermark, berg och slätter. Här finns närhet till naturen och här finns engagemang, företagsamhet, kreativitet och livskraft.

I Umeå arbetar vi för att landsbygden ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare. Här ska hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer vara i fokus. För att lyckas med detta behöver vi ta vara på kraften i alla nivåer: bland boende, föreningar, näringsliv, kommunorganisationen, regionala aktörer, universiteten, samt nätverk och partnerskap.

Hållbar landsbygdsutveckling, liksom all hållbar utveckling, når vi bara om vi jobbar tillsammans. Därför samverkar Umeå inom en rad regionala partnerskap som bidrar till stärkta landsbygder och utvecklingskraft.

Umeåregionen – samverkan för livskraftiga landsbygder

Kommunerna i Umeåregionen, det vill säga Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsviks kommuner har arbetat fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi som tar fasta på viktiga samverkansområden med bäring på regionens landsbygder. Det handlar bland annat om byggande, näringsliv, infrastruktur, lokal utveckling och attraktivitet. Strategin utgår från Umeåregionens vision om världens bästa livsmiljö för 300 000 invånare år 2050.

En gemensam strategi och blick mot framtiden är viktig eftersom livskraftiga landsbygder är av stor betydelse för att Umeåregionen kan fortsätta utgöra en attraktiv arbetsmarknadsregion för alla som bor och verkar här. Umeåregionens landsbygder bidrar i mångt och mycket till kommunernas utveckling, attraktivitet och tillväxt, vilket sker i växelverkan med våra städer och tätorter. Tillsammans med offentliga aktörer, akademiska institutioner, företagare och idéburen sektor så skapar vi tillsammans goda livsmiljöer och hållbar tillväxt i Umeåregionens landsbygder.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka –modellområde för hållbar utveckling

I juni 2019 utsågs vindelälvsdalen från fjäll till kust till ett biosfärområde, vilket är en prestigefull utmärkelse av FN-organet UNESCO. Ett biosfärområde ska fungera som ett modellområde för genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Genom att fungera som neutrala arenor och möjliggörare för samverkan så kan biosfärområden bryta stuprörstänk och utgöra en samlande och samordnande kraft i omställningen till hållbar utveckling. Biosfärområden utgår alltid från lokalsamhället och den egna platsen, vilket bidrar till lokala lösningar på globala utmaningar.

Vindelälven-Juhttátahkka är idag ett av världens nordligaste biosfärområden och hela 1,3 miljoner hektar stort. Området omfattar Laisälven, Vindelälven och Umeälvens avrinningsområden samt kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Juhttátahkka betyder ”flyttled” på umesamiska och syftar till Vindelälvens stora betydelse som transportled för rennäringen.

Vindelälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar och rinner genom en mångfald av naturtyper och kulturmiljöer. Här finns fjäll, skog, myr och kust, landsbygd, glesbygd och storstadsmiljö. Här finns samisk och svensk kultur och här finns ett rikt föreningsliv och starkt entreprenörskap. Allt detta gör Vindelälven-Juhttátahkka unikt bland de cirka 701 biosfärområden som finns globalt.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkkas mål är att stödja, bevara och utveckla områdets rika och unika natur och kultur, så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, idag och i framtiden. Lokalt engagemang är grunden för ett biosfärområde och utvecklingen bestäms därför av alla som bor och verkar där. Därför välkomnar vi just dig att vara en del av biosfärområdets arbete!

Vindelälven-Juhttátahkkas fokusområden

  • Mångfald av kulturella uttryck
  • Besöksnäring och friluftsliv för alla
  • Framgångsrik renskötsel
  • Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
  • Levande landskap
  • Utveckling av lokalsamhället

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdets uppgift är att fungera som en neutral arena och möjliggörare för samverkan, samt visa upp lokala lösningar på globala utmaningar.

Ett biosfärområde ska

  • gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling
  • värna den biologiska mångfalden
  • vara arenor för forskning och utbildning
  • vara modellområden för hållbar utveckling.
Sidan publicerades