Stöd för administration

Stöd för administration av barns och elevers utbildning generellt inom förskola och skola.

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Ansökan om plats

Vid mottagande och erbjudande av plats i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär­skolan, fritidshem, vuxen­utbildning, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna behandlas barnet/elevens namn, personnummer, adress, vissa känsliga personuppgifter, vårdnadshavare (för icke myndigt barn/elev), samt kontaktuppgifter till dessa. (Ansökan om gymnasieskola hanteras av Gymnasieantagningen i Vindeln) För avgiftsbelagd verksamhet som förskola och fritidshem behandlas personuppgifter vid utskick av fakturor. Uppgifter om vilka barn och elever som ansökt om modersåls­undervisning och teckenspråksundervisning behandlas också. Ansökningar som innehåller val till fristående enhet kommer även att delges till den aktuella fristående skolans huvudman.

Betygssättning

Betygssättningen innehåller personuppgifter i form av elevernas namn, personnummer och betyg i ämnen, kurser och gymnasiearbete.

Register/klasslistor/foto

Personuppgifter om deltagare behandlas för barn/elevadministrativa ändamål, till exempel vid skapande av klasslistor, kurslistor och undervisningsgrupper. Även upprättande av närvarolistor för brandutrymning, utflykter, praktik med mera. Vid upprättandet av exempelvis en lista över deltagarnas ämnesval, såsom språkval och modersmålsundervisning behöver också personuppgiftsbehandling ske. Foton på elever finns i våra skoladministrativa system för identifiering.

Skolpliktsbevakning

En bevakningsförteckning över skolpliktiga barn som inte har en skolplacering finns som underlag för kommunens skolpliktsbevakning, i denna förteckning kan också känsliga personuppgifter förekomma.

Skolskjuts

Elever har under vissa förutsättningar rätt till kostnadsfri skolskjuts. I ansökningsförfarandet inför beslutsfattande kan särskilt känsliga personuppgifter förekomma då man kan beviljas skolskjuts om man till exempel har ett funktionshinder. Dessa uppgifter kan komma att lämnas vidare till upphandlad leverantör av turbundna resor (skoltaxi).

Busskort för elever i gymnasiet

Elever i gymnasiet kan ansöka om busskort för resor mellan hem och skola. Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) gäller om eleven har mer än sex kilometer från folkbokföringsadressen till skolan. Elever kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Närvaro/frånvaro/schema

I denna process hanteras elevers personuppgifter i samband med att närvaro respektive frånvaro registreras.

Måltider

För att rätt kost ska kunna tillhandahållas till barn och elever behandlas personuppgifter. Dessa kan betecknas som känsliga personuppgifter eftersom det är en uppgift om hälsa eller religiös övertygelse.

Utbetalning av bidrag

Vid utbetalning av bidragsbelopp till egna verksamheter, andra kommunala och fristående verksamheter behandlas personuppgifter. Sammanställning görs av inskrivna barn/elever som ligger till grund för utbetalning av bidrag till andra kommunala eller fristående verksamheter utanför Umeå kommun.

Umeå kommun behandlar personuppgifter så att elevers rättigheter till exempelvis studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg kan uppfyllas. Det finns även lärlingsersättning samt RG-bidrag för hörselskadade eller rörelse­hindrade på riksgymnasium.

Kommunala aktivitetsansvaret

Hemkommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför är det viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att de insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål.

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

  • Barn
  • Elever
  • Vårdnadshavare
  • Annan ansvarig vuxen
  • God man
  • Anställda

Laglig grund

Genom bestämmelser i skollagen med anslutande föreskrifter och beslut fattade med stöd av dessa är tillhanda­hållande, anordnande och bedrivande av utbildning och annan pedagogisk verksamhet en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utöva verksamhet som grundas på nämnda föreskrifter kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data­skydds­förordning.

Känsliga personuppgifter om etnicitet, hälsa och religion behandlas med stöd av artikel 9.2 g i EU:s data­skydds­förordning och 3 kap. 3 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning då det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Sidan publicerades