Stöd för pedagogiska processer

Stöd för pedagogiska processer för att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Planering, genomförande, uppföljning, bedömning, återkoppling

Personuppgifter om barn och elever behandlas inom skolväsendet i Umeå kommun för att underlätta administration och samarbete kring lärande och kvalite, planering, genomförande och uppföljning av barns och elevers utbildning. Detta innefattar såväl arbetet för för personal, vårdnadshavare, barn och elever.

Skolsystemen innehåller funktioner för det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärare med till exempel, elevscheman, planeringar, bedömningar, nyheter och kommunikation mellan personal, elev och vårdnadshavare. Personuppgifter om elever behandlas också för dokumentation för att kunna skriva utvecklingsplaner och dokumentation inför upprättande av skriftliga omdömen.

Foto, film och ljud för dokumentation och skolarbete

Personuppgiftsbehandling förekommer också i form av att barn/elever fotograferas av personalen i syfte att dokumentera verksamheten. Personuppgiftsbehandling i form av ljud- och filminspelningar kan även förekomma i undervisningssammanhang och elevarbeten.

Skolbiblioteksverksamhet

För att skolbiblioteken i samverkan med lärare ska kunna se till att verksamheten möter alla elevers behov behandlas personuppgifter. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Verksamheten ska vara till för alla elever oavsett vilka behov de har eller vilka ämnen de läser för tillfället. I skolbiblioteken behandlas elevernas personuppgifter för att personalen ska kunna administrera utlån av litteratur och andra media.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Klass- och grupptillhörighet
 • Adress
 • Mejl
 • Telefonnummer
 • Foto, film, ljud

Kategorier av registrerade

 • Barn
 • Elever
 • Vårdnadshavare
 • Annan ansvarig vuxen
 • God man
 • Anställda

Laglig grund

Genom bestämmelser i skollagen med anslutande föreskrifter och beslut fattade med stöd av dessa är tillhanda­hållande, anordnande och bedrivande av utbildning och annan pedagogisk verksamhet en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utöva verksamhet som grundas på nämnda föreskrifter kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds­förordning.

Sidan publicerades