Stöd för elevhälsa

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Medicinsk journalföring

I samband med allmänna hälsokontroller som ska erbjudas i vissa skolformer, vid enskilt bokade möten med skol­sköterska eller vid specialpedagogiska insatser behandlas personuppgifter.

Egenvårdsplan

Då förskolan eller skolan har ett ansvar för att barn och elever får hjälp med sin egenvård, behandlas personuppgifter. Den rektor som är ansvarig för barnets placering i förskolan eller elevens skolgång får i samråd med vårdnadshavarna och personalen bedöma och besluta vem eller vilka som kan åta sig uppgiften i förskolan/skolan.

Barn- och elevakt

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. När en skola utreder och beslutar om stödåtgärder behandlas personuppgifter. Vidare kan åtgärdsprogram innehålla uppgifter om en elevs hälsa. I förskolan behandlas barns personuppgifter i samband med exempelvis orosanmälan till Socialtjänsten, kartläggningar, dokumentation av gjorda stödinsatser och kränkningsärenden.

Samverkan mellan myndigheter

När en samordnad individuell plan behövs för att elev med psykisk funktionsnedsättning ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda ska skolan tillsammans med elev och vårdnadshavare medverka i framtagandet av denna. I detta arbete behandlas känsliga personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

  • Barn
  • Elever
  • Vårdnadshavare
  • Annan ansvarig vuxen
  • God man
  • Anställda

Laglig grund

Allmänt intresse enligt artikel 6 e i GDPR och och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsbehandlingar som sker i elevhälsan och som utförs inom hälso- och sjukvården omfattas också av bland annat patientdatalagens (2008:355) bestämmelser. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan som är skyldig att föra patientjournal och behandla personuppgifter enligt patientdatalagens bestämmelser även fortsättningsvis tillämpar den lagen med tillhörande föreskrifter.

Känsliga personuppgifter om hälsa i samband med till exempel förebyggande hälso- och sjukvård och behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordningen och 3 kap. 5 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning då det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen och personalen som tar del av uppgifterna omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Känsliga personuppgifter om hälsa behandlas också, till exempel vid samverkan mellan myndigheter, med stöd av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordningen och 3 kap. 3 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning då det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Sidan publicerades