Stöd för kommunikation

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Kommunikation mellan förskola/skola och hem

Personuppgiftsbehandling sker för att vårdnadshavare för ett barn i förskolan samt eleven och elevens vårdnadshavare i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasie­särskolan fortlöpande ska kunna informeras om barnets eller elevens utveckling. Detta görs ofta via funktioner i en lär­plattform.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Klass- och grupptillhörighet
 • Mejl
 • Telefonnummer
 • Foto, film, ljud

Kategorier av registrerade

 • Barn
 • Elever
 • Vårdnadshavare
 • Annan ansvarig vuxen
 • God man
 • Anställda

Laglig grund

Genom bestämmelser i skollagen med anslutande föreskrifter och beslut fattade med stöd av dessa är tillhanda­hållande, anordnande och bedrivande av utbildning och annan pedagogisk verksamhet en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse. Skollagen 3 kap. 3 §. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utöva verksamhet som grundas på nämnda föreskrifter kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning och 2 kap. 2 § punkten 1 lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Publicering på internet/sociala medier

Personuppgiftsbehandling förekommer också i form av att barn/elever fotograferas eller filmas av personalen i syfte att visa upp verksamheten, till exempel på sina webbsidor eller i social medier. Om förskolan eller skolan vill publicera foto/film på barn/elever på sin webbsida eller i sociala mediekanaler behöver verksamheten i sådana fall samla in samtycke som laglig grund för personuppgiftsbehandlingen.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Klass- och grupptillhörighet
 • Foto, film, ljud

Kategorier av registrerade

 • Barn
 • Elever

Laglig grund

Samtycke – ett samtycke lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av person­uppgifter rörande honom, henne eller sitt barn. Detta kan till exempel ske skriftligt eller digitalt. Den som har lämnat ett samtycke kan när som helst återkalla detta och då ska personuppgiftsbehandlingen upphöra, återkallandet påverkar inte lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett innan samtycket återkallades.

Sidan publicerades