Aarhskuvle jïh maanahokse

Förskola och barnomsorg

Aarhskuvle maanide

Maanah gaskem akte jïh vïjhte jaepieh maehtieh aarhskuvlesne årrodh mearan eejhtegh/åelieh berkieh, eejhtege-eejehtimmesne jallh barkoem ohtsedieh. Aaj fuelhkiebiejjiehïejmh (biejjiemaanasuvhtije) gååvnesieh jeenjemes Upmejen årromedajvine. Dah seamma organisasjovnesne goh aarhskuvlh jïh skuvlh Upmejisnie. Dah maanah unnebe tjïertine biejjiemaanasuvhtiji gåetine årroeh.  

Golmen jaepien raejeste gaajhkh maanah nuepiem åadtjoeh golme tæjmoeh biejjesne aarhskuvlesne årrodh seamma saaht eejhtegi/åeliej tsiehkesne. Maanide biejjiemaanasuvhtijinie sijjiem aarhskuvlesne faala.

Ohtsemegoerem aarhskuvlese jïh fuelhkiebiejjiehïejmese dængkoeh jïh seedtieh skuvlekontovrese. Jis viehkiem daarpesjh goerem dievhtedh skuvlekontovre datnem viehkehte.

Jïjjegaahpode darjoe maanide 1–12 jaepiej

Maanah 1–12 jaepiej båeries gïeh iehkede-, jïjje- jïh hïeljehoksem daarpesjieh maehtieh sijjiem Aftonstjärnan luvnie åadtjodh mij Berghem:sne, Skidspåret 6, Upmeje. Darjoe dejtie maanide giej eejhtegh iehkeden jïh jïjjege berkieh. Reaktam sæjjan åadtjoeh tjoerh hoksem daarpesjh unnemes göökten aejkien askesne. Gåabpatjahkh eejhtegh tjoerijægan seamma aejkien iehkeden jallh jïjjege barkedh.

Ij sijjiem åadtjoeh jis akte eejtegistie eejehtimmesne, skïemtje-tjåålemisnie jallh eejhtege-eejehtimmesne.

Eejhtegh jïjtje mïnnemem jïjjegaahpode aarhskuvle-se/-ste öörnieh. Skuvlemaanah reaktam utnieh

Sijjiem aarhskuvledarjosne jïh skuvlemaanahoksesne nihtetjistedh

Sijjiem tjaaleldh edtja sjïere goeresne nihtetjistedh jïh dam seedtie viehkiehtæjjese gie sijjieh joekede dennie dajvesne. Nihtetjistetïjje göökte askh. Webbbedïenesjem e-legitimasjovnine åelkiesbielesne nåhtede jallh goerem webbesijjeste veedtjedh jïh dam olkese tjaeledh. Maahtah aaj goerem prievine gåatan åadtjodh jis viehkiehtæjjam ringkh.

Nihtetjistetïjje aalka juhtedh dan biejjien raejeste gosse goere viehkiehtæjjese båateme. Tjoerh åasam nihtesjistetïjjem maeksedh.

Bïeljelh

090-16 10 00 (veksele)

Ohtseme

Ohtsemegoerh tjïelten webbesijjesne gååvnesieh

Dah goerh sveerjengïelesne.

Webbedïenesje maanahoksesijjiem ohtsedidh

Ih daarpesjh sïjse loggedh, dïenesje sveerjengïelesne.

Webbedïenesje maanahoksesijjiem ohtsedidh, bïevnesh adressen jïh baalhkan bïjre jeatjahtehtedh External link, opens in new window.

Webbedïenesje e-legitimasjovnem kreava jïh viehkietekste englaantengïelesne.

Sidan publicerades