Learohkehealsoe

Elevhälsa

Learohkehealsoe åvtelhbodti jïh healsoeskreejreme barka aarhskuvlesne jïh skuvlesne. Learohkehealsosne gellie professjovnh mah ektesne jïh skuvline berkieh gosse datne learoehkinie jallh eejhteginie sjïere dåarjoem skuvlesne daarpesjh.

Voestes bïeljelimmie Learohkehealsojne daamhtaj skuvlen tjïrrh. Jis daarpesjh skuvlehealsoesåjhtoem jallh kuratorem maahtah datne learoehkinie jallh eejhteginie mijjem ryöktesth bïeljelidh.

Bïeljelh

090-16 10 00 (veeksele)

Sidan publicerades