Åelie-såjhtoe

Anhörigvård

Jeenjh voeresh, skiemtjes almejth jallh svihtjeme-heaptojh såjhtoem jïh viehkiem åeleste åadtjoeh. Sosiaaletjeanadimmie maahta datnem viehkine årrodh gie åeliem sujhtedh. Dam maam såjhta maahta v.g. boelhketjeårroemsijjesne såemies aejkien årrodh jallh gåetietjeanadimmiem jallh biejjiedarjomh åadtjodh. Datne gie åeliem såjhtah maahtah aaj viehkiem beetnegijgujmie sosiaaletjeanadimmeste åadtjodh.

Jeenjebh bïevnesh

Sosiaaletjeanadimmien dåastovem bieljeldh telefovne 090-16 10 02.

Sidan publicerades