Tjöödtjestimmieluhpie svihtjeme-heaptojidie

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tjöödtjestimmieluhpie lea sjïere luhpie geajnosne tjöödtjestidh, byjres trafihkenjoelkedassijste, dejtie gieh eah maehtieh jallh lea dåeriesmoerh vaedtsedh. Tjöödtjestimmieluhpie ij ajve reaktam vadtah sjïere tjöödtjestimmiesijjide tjöödtjestidh, dïhte aaj guhkebem tjöödtjestimmietïjjem vadta jïh reakta tjöödtjestidh gusnie ij leah luhpie tjöödtjestidh. Daamtaj aaj ij daarpesjh åesiem maeksedh.

Bijlevuajajidie luhpie

Bijlevuajaje gien svihtjeme-heaptoje, stoerre dåeriesmoerh vaedtsedh jïh geerve bijlese bijleste svihtjedh vaadtsemegåhkoem tjöödtjemesijjeste maahta luhpiem åadtjodh.

Passagerijidie luhpie

Passagerijidie luhpiem ajve muvhth aejkien vadta, v.g. geerve svihtjeme-heaptomem jallh stuvremh, n.s.j. jis ij maehtieh ohtsijem oktegh assistansehts baetsedh mearan vuajije tjöödtjeste. Vuajaje, gie lea svihtjeme-heaptojh bijlesne åådtje njoelkedassij mietie trafihkenjoelkedassesne, åådtje tjöödtjestidh gusnie luhpehts tjöödtjestidh. Ajve dam åådtje darjodh jis sjïere jearsoes-laakan jïh jis dam krievie. Tjöödtjestimmie ij guhkiem goh daerpies bijlen sistie- jïh sijse svihtjedh jïh daarpoe assistansine bijlen ålkoelisnie.

Sojkesjem veedtjh
Soejkesjem sveerjen gïelesne. Maahta dïsse dievhtedh, mohte eah dah bieleh maam dov dåaktere edtja dievhtedh.

Jeenjebh bïevnesh

Gunilla Jonsson, luhpieh geajnoeh jïh såafoesijjieh, telefovne 090-16 13 66.

Sidan publicerades