Gåetiesjiehtesjimmie

Bostadsanpassning

Misse dåarjoem vadta?

Upmejen tjïelte dåarjoem vadta tjilkeme åesiem gåetiej sjiehtesjimmidie. Dåarjoe edtja nuhtjedh dejtie darjomidie mestie svihtjeme-heaptoje almetjasse nuepiem vadta gåetesne orre. Maahta dåarjoem gaajhkh såarhts svihtjeme-heaptomidie jïh ij baalhkan mietie pryövh. Åålegh tjuara riekte sievem darjomistie jïh svihtjeme-heaptomasse. Ij åadtjoeh dåarjoem boelhketjen svihtjeme-heaptomasse mestie krievie gåetiem sjiehtesje.

Gie maahta dåarjoem åådtje?

Dåarjoe oktegh persovnese vadta. Gåetieluhpie- jallh årromereaktagåetide sjiehtede dellie gåetiesijjen aajhtere tjuara dam siemedidh.

Ohtseme

Tjïelten lea ohtsemesoejkesh jïh ohtsemem dååste. Dajvebarkoeterapeute dov såjhtoecentralesne ohtsemem viehkehte gosse vihtesjimmiem ohtsede. Tjïelten gïetedallije bïevnesh vadta mah ohtsemem gelkieh dåeriedidh.

Nænnoestimmie jïh maakseme

Bïgkememoenehtse dåarjoem nænnoste. Jis dam åadtjoeh dellie beetnegh åadtjoeh gosse barkoem galhkeme.

Jeenjebh bïevnesh

Jis jeenjebh bïevnesh daarpesjh, dajvebarkoeterapeutem dov såjhtoecentralesne bieljeldh jallh tjïelten gïetedallijem siebredahkebïgkemekontovresne, telefovne 090-16 23 06, jallh e-påastem bab@umea.se seedth.

Sidan publicerades