Enkät om samisk äldreomsorg

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska, vilket innebär att de samiska språk och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det innebär bland mycket annat att kommunen ska erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan till de som identifierar sig som samer i Umeå utifrån deras önskemål och behov.

Utifrån ett flerårigt önskemål och en återkommande diskussion i de samråd och referensgrupper som kommunen genomför med den samiska minoriteten och äldre samer så utreder nu kommunen vilken verksamhet som ska erbjudas minoriteten.

Ett underlag över behoven ska därför tas fram till de politiska beslutsfattarna i äldrenämnden inför beslut om vägval och verksamhetsinriktning framåt. För att fånga behoven skickas därför en fördjupad enkät nu ut.

Enkäten är anonym och kan besvaras fram till den 16 augusti 2021.

Enkäten hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gehttjediebmie sámien vuarrasijhuksuon bïjrra

Ubmeje kommuvdna leä åssie sámiengiälan tjudtjatusdáhvuoste. Dahtta merrkije sámien giälh jah kultuvrra edneh nïnnuosubba suöjiev lágan mehti rïjkan unniebelåhkkuoj jah unniebelåhkkuogiälij bïjrra. Dahtta merrkije uvddameärkkane kommuvdna galggá fállat sämijde vuarrasijhuksuov ållást jalla jiänamus üsij mehti sámiengiällije guh gehttjelvis båhtá daj sávatassajste jah dárbuojste.

Vuarrasubba sámieh leäh jäbij tjađđa dájđietamme jïjtjijsa sávatassijde råđđasjemijne jah refereänssaduhkijne. Dan dehte kommuvdna tjiälgaste maggár dåjmuv galggá sämijde fállat.

Vuađđuo dárbuojste galggá vaddietuvvat politïjkárijde vuarrasijseäbrrieráđiesne (äldrenämnden) guh gelggeh mierriedit båhtije giäjnuov jah dåjbmasuörgiev. Mïjjah sïjttabe dárbuojde tjühkket jah dan dehte dahkkabe giägŋalubba gehttjediemiev.

Gehttjediebmie leä tjiäguos jah leä rahppas git bårggiemánuon 16 biejvien rájjáje 2021.

Gehttjediebmie gåvdnije dássnielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt/Akttavuahta

Nils Enwald
ledningskoordinator/åjvvieekttediejjie
äldreomsorgen/vuarrasijhukssuo
070-330 47 63
nils.enwald@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare/unniebelåhkkuoekttediejjie
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se

Sidan publicerades