Frågor och svar

Här kan du läsa frågor till kommunen om minoritetsarbete och kommunens svar:

Mitt förslag/mina synpunkter:

Mitt förslag är verka för och lyfta frågor även på nationell nivå. Som att minoritetsspråk ska ges samma status som moderna språk. De som läser ett nationellt språk borde, i likhet med den som läser ett modernt språk kunna få möjlighet att läsa under skoldagen (inte bara efter) och att läsa ett nationellt minoritetsspråk ska få meritpoäng.

Kommunens svar:

Umeå kommun och nämnderna för området utbildning (för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxen­utbildningsnämnden) har vid flera tillfällen svarat på remisser angående nationellt minoritetsspråk i förskolan och skolan. Nedan ges en beskrivning av de två senaste, 2018-03-22 samt 2021-01-28, som behandlats av nämnderna inom område utbildning.

2018-03-22 behandlade för- och grundskolenämnden yttrande av Remiss av betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91)

Nämnden fattade beslut enligt utredningsansvarig tjänstepersons svar (SK 2018-00021).

I detta framgår bland annat att Umeå kommun ser positivt på de förslag som läggs i utredningen vad gäller möjlighet för nationella minoritetsspråk att läsas inom ramen för språkval samt möjligheten att läsa nationellt minoritetsspråk inom ramen för elevens val och skolans val. I nuvarande lagstiftning framkommer det att det i dag finns möjlighet för elever att läsa nationellt minoritetsspråk som språkval, elevens val, skolans val samt utanför den garanterade undervisnings­tiden. Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning, Skolförordningen 5 kap. §7. Huvudmannen ska säkerställa att elever erbjuds undervisning i nationellt minoritetsspråk.

Vidare har för- och grundskolenämnden 21-01-28 behandlat Remiss – Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken -Ku2020/01900. Nämnden ställde sig bakom utarbetade förslag som bland annat innebar inrättande av språkcentrum, obruten utbildningskedja, stärkt utbildning och läromedel (SK 2020-00714). Förslag till handlingsprogram hänvisar till remissen 2017:91.

I yttrandet SK 2018-00021 anges att en svårighet att erbjuda elever modersmål-nationella minoritetsspråk inom språkval är schemaläggning för detta då eleverna går på olika skolor, se vidare nedan utdrag ur yttrande.

7.12 Språkval och nationella minoritetsspråk

Förslag:
Nationellt minoritetsspråk ska finnas som val inom språkval enligt gällande bestämmelser. Det ska inte krävas ett visst antal elever för att huvudmannen ska vara skyldig att anordna
undervisning i ett nationellt minoritetsspråk inom språkval.

Yttrande:
Umeå kommun ställer sig positiv till förslaget. Det kommer att krävas en anpassad
schemaläggning samt fjärrundervisning och/eller resor för att göra språkvalet tillgängligt för elever från olika skolor.

Förslag:
Undervisning i ämnet nationellt minoritetsspråkfår även anordnas som elevens val. Kravet på att huvudmannen inte är skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val i grundskolan om färre än fem elever väljer språket ska inte gälla för nationella
minoritetsspråk.

Yttrande:
Umeå kommun ställer sig positiv till förslaget då möjligheten att läsa nationellt
minoritetsspråk som elevens val minskar antalet extra timmar för den enskilde eleven. Det kommer att krävas en anpassad schemaläggning samt fjärrundervisning och/eller resor för att göra elevens val tillgängligt för elever från olika skolor.

Förslag:
Nationellt minoritetsspråk ska kunna anordnas inom ramen för skolans val.

Yttrande:
Umeå kommun ställer sig positiv till förslaget. Förslaget möjliggör för skolor att profilera sig i ett eller flera nationella minoritetsspråk och på så sätt samla elever med samma intresse för språket på samma skola. På en sådan skola finns goda förutsättningar för att stärka de nationella
minoriteternas språk och kultur.

Vidare framgår det att nämnden i yttrandet framhåller vikten av att resurser tillförs från statligt håll som en garant för att ambitionshöjningen ska kunna genomföras.

Umeå kommun är i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet. Förslagen kommer att bidra till de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och återerövra sina språk och underlättar för kommunen att leva upp till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Umeå kommun vill dock poängtera att den ambitionsökning som föreslås fullt ut måste vara finansierad av staten. De nationella och regionala problemen med tjänsteförsörjning kommer troligtvis att öka behovet av fjärrundervisning och därmed behovet av att man följer upp och kontrollerar kvaliteten i denna.

Sidan publicerades