Fakta om tillgänglighet och funktionsnedsättning

Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar som kan vara bestående eller övergående, synliga eller osynliga. Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att man har minskad rörlighet i någon del av kroppen eller svårt att se eller höra. Andra funktionshinder kan leda till behov av medicinering eller speciell kost, psykiska besvär eller intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen är i sig oftast inget hinder utan det är i mötet med en otillgänglig miljö som handikappet uppstår. Det är ofta omgivningen som avgör om det är möjligt för människor med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhällslivet på lika villkor som andra samhällsmedborgare.

Att göra samhället tillgängligt innebär alltså att ta bort de hinder som finns. Det gäller alltifrån höga trösklar och smala dörrar som utestänger rullstolsburna, till broschyrer och webbplatser som utestänger de som inte har perfekt syn.

Det finns olika former av tillgänglighet; fysisk, informativ, kommunikativ och psykosocial.

Fysisk tillgänglighet

Både inomhus- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta sig fram i byggnader, ta sig till och från arbetet och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vid byggnationer, reparationer och städning ska allergiframkallade ämnen undvikas. Det ska alltid finnas alternativ kost för personer som har särskilda behov.

Exempel på fysisk tillgänglighet

  • Alla ska ha tillträde till offentliga lokaler, så som arbetslokaler, bostäder, affärer, biografer, restauranger, rekreationsanläggningar med mera.
  • Lokalerna ska ha god ljussätting och kontrastfärgssättning. Val av olika material är viktigt så att det är lätt att orientera sig i rummet.
  • Goda hörselmöjligheter gör det enklare för alla att vara delaktiga i olika arrangemang.

Informativ tillgänglighet

Alla invånare ska kunna ta del av och förstå information av olika slag. Därför måste tryckt och digital information vara tydligt utformad och vid behov gå att få i punktskrift, på lätt svenska och andra språk eller som ljud. I vissa sammanhang behöver talad information kompletteras av visuell.

Kommunikativ tillgänglighet

Det kan behövas hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera människor emellan. Därför ska det finnas tolkar, fungerade teleslingor, god akustik och belysning när så behövs. Webbplatser ska vara utformade så att de är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på kommunikativ tillgänglighet

  • Alla ska kunna vara aktiva medborgare och ha möjlighet att påverka de demokratiska processerna.
  • Planering av verksamheter ska ta hänsyn till olika behov.

Psykosocial tillgänglighet

Psykosocial tillgänglighet är rätten att kunna vara sig själv. Alla har rätt att bli accepterade och respekterade för den man är. Ingen ska tvingas göra om sig för att kunna delta i samhället, som arbetstagare, resenär, studerande, förälder eller kund.

Psykosocial tillgänglighet handlar om det förhållningssätt människor har till varandra och handlar till stor del om empati, förståelse, medvetenhet och kunskap.

Psykosocial tillgänglighet rör värderingar, bemötande, mångfald och mänskliga rättigheter.

Sidan publicerades