Funktionshinderrådet

Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) representeras av olika funktions­hinder­organisationer samt politiker från flera kommunala nämnder. Rådet har en viktig roll som referensgrupp för de funktionshinderspolitiska frågorna. Samtliga representanters kunskap och erfarenhet tas tillvara och förstärks ibland med inbjudna gäster. Rådet träffas fem gånger per år.

UFR:s uppdrag syftar till att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet inom alla samhälls­områden. Funktionshindersfrågor ska ses ur ett medborgarperspektiv och det innebär att all kommunal verksamhet även kommunföretagen omfattas av förbättringsarbetet.

Organisatoriskt tillhör funktionshinderrådet kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att anta strategi för tillgänglighets­arbete i Umeå kommun, 2014-04-28. Rådet har funnits sedan 1972, tidigare med namnet Kommunala handikapprådet (KHR).

Sidan publicerades