Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du de fem senaste årens granskningsrapporter som revisionen har upprättat. Här finns också nämndernas och styrelsernas yttranden om rapporterna. Rapporter listas under det år som respektive granskning började. Datum när rapporterna blev klara eller när nämnder yttrade sig står inom parentes.

Revisionsplaner

Rapporter, granskningsåret 2022

Inköp och upphandling

Avtalsförvaltning

Våld i nära relationer

Rapporter, granskningsåret 2021

Grundläggande granskning 2021

Årsredovisning 2021

Lokalförsörjning

Uppföljning av tidigare granskningar

Finansiell leasing i kommunens avtal

Hemtjänsten

Nyckelpersoner i tekniska nämndens verksamheter

Barnkonventionen

Brottsförebyggande arbete

Finansiell planering

Delårsbokslut 2021

Planeringsberedskap

Lundabron

Underhåll av fastigheter och anläggningar

Köp av konsulttjänster

Kränkande behandling i skolan

Investeringskalkylering

Rapporter, granskningsåret 2020

Grundläggande granskning 2020

Lönesystem och lönehantering

Årsredovisning 2020

Överförmyndarnämnden

Orosanmälningar

Placering i familjehem

Systematiskt arbetsmiljöarbete

IT- och informationssäkerhet

Dataskyddsförordningen GDPR

Delårsbokslutet 2020

Myndighetsutövning inom LSS

Myndighetsutövning inom SoL

Ungdomar utanför arbetsmarknaden

Rapporter, granskningsåret 2019

Grundläggande granskning 2019

Årsredovisning 2019

Styrning av investeringsprojekt

Lantmäteriverksamheten

Lönepolitik och lönebildning

Räddningstjänsten

Frånvaro i gymnasieskolan

Umeå kommunföretag, bolagsordningar

Äldreomsorgen

Elevers utveckling i grundskolan

LSS-verksamhet

Bygglovsärenden

Kris- och katastrofberedskap

Uppföljande granskning

Rapporter, granskningsåret 2018

Attesthantering

Grundläggande granskning 2018

Tillgång till individ- och familjeomsorg

Hantering, finansiering av kommunens fortsatta expansion

Tekniska nämndens styrning

Vakin/Umeva – underhåll av anläggningar

Arkiv- och diariehantering

Nyanländas måluppfyllelse

För- och grundskolenämndens resursfördelning

Arbetsmiljöanmälningar

Delårsrapport

Styrelsens arbete i kommunens bolag

Kompetensförsörjning

Bisysslor

Integrationsarbetet

Beslutsuppföljning

Rapporter, granskningsåret 2017

Upphandling och inköp

Styrande dokument

Underhåll av anläggningstillgångar

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Uppföljning av tidigare granskningar

Familjehem

Inköpsprocessen

Intern kontroll

Korruptionsförebyggande arbete

Avtalsuppföljning inom fritidsnämnden

Ägarstyrning av kommunkoncernen

Rapporter, granskningsåret 2016

Vård av multisjuka äldre

Vård av personer med beroende och missbruksproblematik

Socialsekreterares arbetssituation

Överförmyndarverksamhet

Målprocessen med utgångspunkt från målet om jämställdhet

Uppföljning av tidigare granskning

Diskriminering av HBTQ-personer

Kompetensförsörjning

Likvärdig vård och omsorg

Flyktingmottagande

Bokslut och årsredovisning 2015

Försörjningsstöd

Fritidshem

Rapporter, granskningsåret 2015

Säkringsredovisning

Komponentavskrivning

Ledarskap

Rektorernas arbetssituation

IT- och informationssäkerhet

LSS-verksamhet

Barn som far illa

Kommunstyrelsens uppsikt

Jämställdhetsarbete

Sjukfrånvaro

Internkontrollsystem

Bygglov

Sidan publicerades