Frivillighet eller tvång

Sidan publicerades

Familjen och socialtjänsten är som regel överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Det kan vara fråga om stödsamtal, kontaktperson-/familj, öppenvårdsbehandling, avlastning i hemmet eller vård och behandling i familjehem eller på institution.

Det kan bli så att socialtjänsten kommer fram till att ett barn måste ha vård utanför det egna hemmet. Om vårdnadshavaren eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta, kan länsrätten besluta om sådan vård efter ansökan från socialnämnden.

Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen om vård av unga (LVU 1990:Ö52). Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat.

Sidan publicerades